Visar alla artiklar i Historieförfalskning

Flyktingskris och ett tredje världskrig är sedan länge planerade (del 2)

2016-04-27 16:17

av Jan Erik Sigdell

Hur de monoteistiska religionerna uppstod

En kort kristendomshistoria

De monoteistiska religionernas babyloniska ursprung

Första satsen i Bibeln

Var kan vi nu finna hopp?

Kan vi också finna hopp någon annan stans?

Det tredje världskriget är till en väsentlig del ett religionskrig som redan har börjat.

I del 1 visades att det finns en gammal konspiratorisk plan för omstörtning av världssamhället som nu befinner sig i en fas där kristendom och andra icke-muslimska religioner samt ateism skall utrotas. Dessa skall ersättas av en allmän tvångskonversion till islam och när detta har ägt rum i tillräcklig omfattning skall även islam omvandlas och ersättas med en satanisk världsreligion där den ende ”guden” som gäller är Lucifer.

Varför skall då kristendomen undanröjas? Och varför skall just islam utnyttjas för detta ändamål? Därför att den med grym makt tvingar alla sina anhängare till total hjärntvättad lydnad vilket är ett effektivt vapen för att förinta allt annat. Varför skall även ateismen utrotas? Därför att den för många är ett alternativ till alla religion, även islam, och den senare skall ju ha all makt i en övergångsperiod. När praktiskt taget alla har blivit muslimer har man dem alla under en totalitär kontroll och kan ta nästa steg. För hela mänskligheten presenteras då Lucifer som den verklige guden och den som Allah verkligen är. Eller som Mahdi, islams motsvarighet till Jesu återkomst som alla kristna väntar på. Muslimerna väntar på Mahdi. Men liksom vi i Nya Testamentet är varnade för att innan Kristi budbärare återkommer blir vi vilseledda av Antikrist – av en falsk Jesus eller en falsk Kristi budbärare – så kommer islam att vilseledas av Dajjal (Mashi ad-Dajjal), en falsk Messias. Är det då denne som egentligen är Lucifer?

Hur de monoteistiska religionerna uppstod

I min bok Die Herrschaft der Anunnaki har jag ganska grundligt befattat mig med denna aspekt av religionshistorien. Våra nuvarande tre monoteistiska religioner har ursprunget i de mesopotamiska kulturerna, så som de har bevarats för oss i de kilskrifttavlor som babylonier, sumerer, assyrier och akkader har efterlämnat. En särskild betydelse har härvid den babyloniska skapelseberättelsen Enuma Elish (starkt förkortad på svenska här).

Men innan jag går närmare in på detta vill jag först beskriva kristendomens verkliga historia som en del av den monoteistiska religionshistorien. Denna historia börjar naturligtvis med Jesus, en budbärare som sändes till oss av Kristus.

En kort kristendomshistoria

Det fanns två kretsar omkring Jesus: 1) den yttre kretsen av människor som hörde honom tala offentligt och 2) den inre kretsen av hans lärjungar och honom närstående personer. Av Joh 16.12 framgår tydligt att det fanns mycket som han inte sade i den yttre kretsen men utan tvivel sade i den inre: ”Jag hade ännu mycket att säga eder, men I kunnen icke nu bära det.”

Ur den inre kretsen uppstod den Gnostiska Kristendomen som föregick den Paulinska Kristendomen. Som det står i den gnostiska texten Sanningens evangelium (jfr. The Gospel of Truth) blev JHVH vred över det som Jesus lärde och lät spika honom på ett kors (eller träd). Se Yaldabaoth and the Gnostic texts där det visas att ”Jaldabaoth” är de Gnostiska Kristnas namn för JHVH och där det förklaras varför JHVH i Sanningens Evangelium kallas för ”villfarelse” (”error”, ”Irrtum”, se länken ovan – en del andra svenska texter, till exempel denna, har missat denna väsentliga punkt i översättningen!). Varför blev då JHVH vred? Eftersom han – enligt Pistis Sophia (en annan gnostisk text) – berättade att JHVH inte är den sanne guden och rentav talade om hur vi kan räddas undan honom! JHVH är Gamla Testamentets gud, vanligen uttalat Jahve(h) men också Jehova(h). Hans namn skrivs i den hebreiska bibeln med endast konsonanter, utan vokalisering: ????.)

JHVH väntade sig att Jesu läror skulle glömmas med tiden men det blev tvärtom. Jesu offer gav dem större kraft och de bars vidare av de gnostiska kristna. Därför ville JHVH, som en ny strategi, ersätta den ursprungliga kristendomen med en ny som skulle tjäna hans syften. Han inspirerade Paulus till att upprätta en sorts ”kristendom light” som inte innehåller de djupare sanningar som lärdes i den inre kretsen, men andra saker som JHVH ville att vi skulle tro. Se Jesus’ main mission.

På detta vis blev den ursprungliga kristendomen med tiden ersatt av den paulinska kristendomen. JHVH manipulerade sedan Konstantin till att i konciliet i Nicaea år 325 förkasta den gnostiska kristendomen och den paulinska kristendomen blev till grund för den kyrka som sedan utvecklade sig.

Enligt Apostlagärningarna berättas om Paulus:

9.4: Och han föll ned till jorden och hörde då en röst som sade till honom: ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?”

9.5: Då sade han: ”Vem är du, Herre?” Han svarade: ”Jag är Jesus, den som du förföljer.”

9:6 (Då skalv han och bävade och sade: Herre! Vad vill du att jag skall göra? Sade Herren till honom:) ”stå nu upp och gå in i staden, så skall där bliva dig sagt vad du har att göra.”

(Texten inom parentes är hämtad ur den svenska bibeln utgiven 1829 och överensstämmer med översättningar till andra språk, men saknas märkligt nog i en del senare svenska översättningar.)

Kom detta verkligen från Jesus eller från JHVH som utgav sig för att vara Jesus? Låt oss först jämföra med en annan ”inspiration”. Det berättas att Konstantin hade en vision (en del källor talar om en dröm) i vilken han såg ett kors och hörde: ”I detta tecken kommer du att segra.” Då lät han måla kors på soldaternas sköldar och vann krigen. Kom detta verkligen från Jesus? Han lärde oss ju ”Du skall inte döda”, ”Älska era fiender” och ”Den som tar till svärdet skall förgöras med svärdet”, i direkt motsägelse mot Konstantins vision. Jesus skulle ha uppmanat honom till fred och försoning med sina fiender! Därför kan denna vision inte ha kommit från honom. Kom den från JHVH som ville ha en skenbart kristen kyrka som verktyg för sin makt? För att manipulera och kontrollera människor? Om det är så, så väcker detta tvivel även om Paulus’ vision…

Man må då också i samma anda fråga sig vem det egentligen var som i Luk 4.1-13 frestade Jesus. Var det kanske JHVH – i försök att få honom att överge sin mission?

Men den gnostiska kristendomen försvann inte helt – där man för övrigt visste besked om reinkarnationen och lärde denna. Några gnostiker blev kvar i Balkan, ungefär där nu Bulgarien är, och spred sig senare till södra Frankrike, där katarerrörelsen uppstod. Katarerna (”de rena”) efterlevde Jesu lära så grundligt att de var vegetarianer och aldrig dödade ett djur – just: ”Du skall inte döda!” Också de visste besked om reinkarnationen och lärde den. Under 1200-talet utrotades denna gemenskap helt i ett folkmord, en veritabel holocaust mot dem, och det av kyrkans män! En extremt okristen gärning! En av kyrkans stora synder – förutom inkvisitionen, som grymt handlade så som det torde passa JHVH… Jfr. About Jesus and Mary Magdalene.

Vad gäller reinkarnationen kan man förmoda att den också hör till det som antydes i Joh 16.12.

De gnostiska texterna förstördes i avsikt att förinta rörelsen. Lyckligtvis hittades en mängd av dem i Nag Hammadi i Egypten 1945, så att vi idag åter har tillgång till större delen av denna skatt med mycket viktig information.

Därmed är det uppenbart att kyrkans kristendom inte är den sanna kristendomen utan en skenkristendom som skulle ersätta Jesu ursprungliga lära. Nu vill den nämnda planen förinta kristendomen. Den nu rådande skenkristendomen? Så är det tydligen, men inte för att ersätta den med den sanna kristendomen! Det vore för mycket av det goda… Det går i en annan riktning. Med tidens lopp har utomkyrkliga rörelser utvecklats, av vilka en del mera eller mindre närmar sig den sanna kristendomen. Det är nog klart att det är framför allt dessa som man vill bli av med. Det skall inte finnas någon kristendom alls…

Mera om detta tema: Is Yahweh an Anunnaku? Jag rekommenderar också följande bok: Nathaniel J. Merritt: Jehovah Unmasked!

Men nu åter till de monoteistiska religionernas allmänna historia, som så att säga bildar ramen kring denna historia om kristendomen.

De monoteistiska religionernas babyloniska ursprung

I den babyloniska skapelseberättelsen Enuma Elish skildras hur universum skapades av den högste guden Apsu tillsammans med hans kvinnliga (skapande, ”födelsegivande”) motpart Tiamat. På sätt och vis kan man nog betrakta dem tillsammans som en androgyn varelse. Ett släkte av väsen – skapade varelser – uppstod som kallas Anunnaki. Dessa vände sig sedan mot skaparparet – vilket beskrivs så att Anunnaki dödade dem, men därmed skulle de ju ha förintat skapelsen och sig själva, vilket naturligtvis är omöjligt. Betydelsen kan bara vara att de vände sig bort från dem för att existera vidare som om de inte funnes. Detta var ”fallet” i skapelsen.

Man måste nog också förstå detta så att det i skapelsen också fanns (och finns) andra skapade väsen – ”gudar” – som inte vände sig bort från skaparparet. Sådana regioner i skapelsen nämns dock inte därför att Enuma Elish är en berättelse om Anunnaki. I skapelsen uppstod materiella världar och jorden är en av dem. Här uppstod med tiden levande varelser och senare befolkades vår planet med människor. Mycket senare kom Anunnaki till vår jord för att etablera sig här och också hämta mineralier, för vilket de behövde arbetare. Med hjälp av genetiska ingrepp gjorde de av jordiska livsformer en ny människoras som skulle arbeta för dem (jfr. kilskrifttexten Atra Hasis). Senare drog sig Anunnaki tillbaka och de av dem ”skapade” människorna utvecklade sig själva vidare, dock inte utan osynlig uppsikt och inverkan av Anunnaki. Två för detta ändamål utsedda var bröderna Enki och Enlil. Enlil blev till jordens verkställande gud (fastän officiellt Marduk egentligen var vår planets och Babylons gud).

Hur skulle då sådana väsen kunna osynligt övervaka och oss och ha inflytande över oss? Vår nutida fysik har inga tvivel om att universum är flerdimensionellt. Det har mycket mera än ”våra” tre dimensioner, men vi saknar varseblivelseorgan für andra dimensioner. Om det till exempel finns femdimensionella varelser, kan de lätt göra sig osynliga för oss.

Ståthållaren Enlil föraktade jordemänniskorna och försökte utplåna dem med en syndaflod, vilket inte lyckades helt. De utvecklade sig på nytt. Det finns så många paralleller mellan denna skapelseberättelse och den i Första Moseboken att etnologer och språkforskare till en stor del betraktar Enuma Elish (tillsammans med andra kilskrifttavlor) som ursprunget till den bibliska historien, fastän teologer och rabbiner värjer sig massivt mot detta… Ur jämförelser ser man ganska tydligt att Enlil är den som i Bibeln kallas JHVH.

JHVH är liksom Enlil blodtörstig och grym. Detta visar Gamla Testamentet i övermått. När hebréerna kom från Egypten till det ”utlovade landet” var de besvikna. Landet var ju inte fritt! Där bodde människor i städer. Då befallde JHVH (via Moses) att alla dessa människor skulle dödas och varken ett barn, en kvinna eller en gammal man skonas (5Mos 32.25), så att de skulle kunna bo i ”stora och vackra städer, som du icke har byggt, och hus, fulla med allt gott, vilka du icke har fyllt, och uthuggna brunnar, som du icke har huggit ut, vingårdar och olivplanteringar, som du icke har planterat – när du då äter och bliver mätt” (5Mos 6.10-11) Då ägde en veritabel holocaust rum, i vilken de angrep den ena staden efter den andra och ”lät ingen undkomma”, som livligt beskrivs på de blodiga sidorna i Josua, Domarboken och andra böcker i Bibeln. Efter detta folkmord hade de till sist stulit landet från dess ursprungliga innevånare för att ha det för sig själva. De enda som man ibland skonade var jungfrur som man vid olika tillfällen tog som krigsbyte (Dom 21.12). För vad då? Säkert inte för hushållstjänst utan för sexuella ”tjänster”! Jämför med vad ISIS idag gör i besatta områden…

Se här ett urval av de många grymheterna i Bibeln: a choice of the many cruelties. Är detta en kärleks- och fridfull gud som den som Jesus kallar sin ”fader”? Denna blodtörstiga, hämnande, hatande och i övermått straffande ”gud”? Så kan det naturligtvis inte vara! Redan i gamla tider betraktades han därför av många som en djävul… I detta sammanhang kom mig en dag för flera år sedan en ingivelse, intuitionen till följande text: Confessions of an aging god.

Den som Jesus kallade sin ”fader” kan inte vara JHVH utan är en högre gud än JHVH som kallas El Elyon, se Jesus’ main mission, for which he had to die.

Nu kan det knappast finnas tvivel om att JHVH och Allah är en och densamme, också eftersom Koranen bekräftar detta genom olika hänvisningar till (bland andra) Abraham (Ibrahim), Maria (Maryam) och Jesus (Issa). I Koranen uppträder han lika blodtörstig och mördande som JHVH i Bibeln. Det kan nog bara vara så att JHVH i längden inte hade den framgång med kyrkan som han hade räknat med. Därför framträdde han under en ny beteckning för att skapa en ny religion med vilken han kan ha sina troende i ett mycket fastare grepp. Det torde också knappast finnas tvivel om att JHVH har inverkat i hemliga sällskap som Illuminaterna och Frimurarna (efter att de senare hade kapats av Illuminaterna), för att ha också dem till verktyg för sin makt. Nu vill han alltså ersätta kristendomen men sin nya makt och till sist, när detta har skett, uppenbara sig som den han verkligen är: Lucifer…

Första satsen i Bibeln

Jag vill också nämna att den första satsen i bibeln enligt min mening är avsiktligt fel översatt: ”I begynnelsen skapade Gud himmelen och jorden.” På hebreiska: ”Bereshit bara elohim et ha-shamajim vet ha-arez.” Nu är odiskutabelt ”elohim” pluralisformen av ”eloah” som betyder gud. Rätt översatt alltså ”gudar”! Därför vill många se det som: ”I begynnelsen skapade gudarna…”, men det går inte ihop eftersom verbet ”bara” (skapade) har singularisform. Men min goda hebreiska ordbok ger dock en annan möjlighet för översättningen (som jag har prövat i tjocka ordboksluntor i universitetsbibliotek). Man kan också förstå ”bereshit” som ”den allra första” i skapelsen! ”Shamajim” är även den en pluralisform: himlar. Så kan vi alternativt översätta så här, vilket på inget vis passar teologer och rabbiner: ”Den allra första [som fanns] skapade gudarna, himlarna [de kosmiska världarna] och jorden.” Då passar det faktiskt bra ihop med Enuma Elish! Men det får ju inte lov att vara sant…

Var kan vi nu finna hopp?

Uppenbarligen inte i de traditionella monoteistiska religionerna! För deras gud är för grym, för blodtörstig, för hatande och bestraffande, för mördande! Den som framträdde emot denne gud för att förklara detta för människorna var Jesus. Man talar om ”Jesus Kristus” som om Kristusanden hade inkarnerat sig som Jesus. Mycket mera sannolikt är dock att Jesus var Kristi budbärare och därför bekämpades med alla medel av JHVH-Allah-Jaldabaoth-Enlil. Att hans lära sedan av JHVH förvreds till en skenkristendom är en annan sak.

Vem är då Kristus? Det skulle föra för långt att också diskutera detta här utan jag vill bara hänvisa till vad den Gnostiska Kristendomen lärde om honom, som de kallade Autogenes (ung. ”den som uppstod ur sig själv”). Se framför allt den gnostiska skriften The Apocryphon of John (också kallad The Secret Book of John och The Secret Revelation of John).

Det verkliga hoppet kan vi då endast finna hos Kristus! Nämligen utanför JHVHs makt. Hos den sanne Kristus och inte kyrkans skenkristus…

Då det i allt detta onda som sker i världen uppenbarligen rör sig om en kamp mellan å ena sidan Kristus och ”urskaparen” El Elyon (eller Bereshit – se ovan) och å andra sidan de ondskefulla makterna JHVH och Satan är vi faktiskt tvungna att välja sida! Den som själv lever ondska genom egoism, våld, elakhet, hjärtlöshet, girighet, snålhet, intriger, bedrägeri, avundsjuka och så vidare har redan valt, om han/hon ville eller ej…

Kan vi också finna hopp någon annan stans?

Många människor frågar sig: varför låter de allt detta ske? Varför ingriper inte Kristus eller den högste skaparen? Eller åtminstone välvilliga utomjordingar? Ja, hur skulle de då ingripa? Om så många människor bär ont inom sig (se ovan)? Då skulle väl först de förintas… Kanske är det detta som det är frågan om. Men hur? I ett 3e världskrig? Som den verkligt onda eliten håller sig undan ifrån… Och skulle ett 3e världskrig inte bli ett atomkrig med ännu mycket värre vapen än som hittills har funnits? Hur skulle världen se ut efter det? Stora nukleärt hårt kontaminerade områden som egentligen vore obeboeliga. Strålningsskador av alla de slag: kräfta och andra sjukdomar, födelsemissbildningar, vanställda barn… Ingen säker näring… Det vore ju ett helvete! Men kanske ett som mänsklighetens karma har lett till.

Ett annat slag av en förmodligen oundviklig förstörelse skulle kunna ske genom naturkatastrofer. Dessa träffar mera rättvist: fattiga och rika på samma sätt, härskande elit och folket. Och de skulle kunna omfattande förstöra militära anläggningar. I april 2016 började ganska plötsligt en enorm ökning av jordbävningarna i världen, i antal och intensitet, och även i antalet aktiva vulkaner längs ”eldringen” runt Stilla Havet. Det är tvivelaktigt om flera människor skulle dö i naturkatastrofer än i ett världskrig med atomvapen. Antagligen vore det snarare tvärtom och det skulle snarare finnas betydligt mindre nukleär kontamination (mest bara från förstörda atomkraftverk). Den överlevande mänskligheten vore då sannolikt friare! Fri från den nuvarande satanistiska elitens herravälde. Vore det inte också ett hopp?

Människor skulle dö i massor på det ena eller det andra sättet. Men döden finns ju inte! Det enda som finns är att själen lämnar kroppen och går vidare. Kan det kanske vara så att en massiv ökning av jordbävningar och vulkanutbrott är just det sätt på vilket man ingriper ”från ovan”? Vad skulle du annars vänta dig? …

 

Bohemian Grove - Alex Jones berömda film

2016-04-26 20:25

De mörka varelser som har makten på jorden måste dölja sig för människorna, annars förlorar de makten genom vårt kollektiva medvetande, som är en så stark energi, att de inte kan stå emot oss då längre. Vår mentala kraft, våra tankar (som använder sig av skalärvågor), är vårt mäktigaste verktyg. Därför hålls vi extra dumma på den punkten. Mörkläggningen av skalärvågorna sker dagligen, ofta på kommentarsfälten av välavlönade Internet-troll.

För att dölja sig inför oss använder sig de negativa bl. a. av hemliga sällskap. De mest kända är säkerhetstjänsterna som i Sverige Säpo, MUST, MSB och FRA. I England finns MI5/6 och i USA heter de NSA, CIA och många fler, i Israel Mossad, Shin Bet och andra. De har gemensamt att de skall förtrycka människorna. De är därför ofta de mest kriminella element i ett samhälle. Alla terrordåd har sin källa hos säkerhetstjänsterna. Det finns inga privata terrorister, allt är statsterrorism.

Andra hemliga sällskap är mera osynliga som frimurarna, Skull & Bones eller Bohemian Grove. Där torteras och äts gärna barn och vuxna.

Kul att filmen setts av minst 1,5 miljoner, men Alex Jones klagar precis som White TV över att YouTube och Google sänker siffrorna. Enligt Alex Jones kan man räkna med en faktor av minst 2,5, d.v.s. hans film har setts av minst 3,75 miljoner sedan 2009.

Annat om farliga hemliga sällskap på White TV:

Jüri Lina och Steve Ahlberg presenterar sin nya film Januseffekten Baals slavar;

Bra film om nya 9/11 detaljer och hemliga sällskap som Skull & Bones;

Sex i elitens tjänst;

 

30 år sedan USA:s skalärvapen utraderade Tjernobyl; Sverige med på ett hörn?

2016-04-25 19:38

Jag letade idag efter Internet-uppgifter om sambandet mellan skalärvapen och Tjernobyl-katastrofen för exakt 30 år sedan. Hittade denna anonyma kommentar på nätet. Tipsaren verkar ha bra kännedom om vad som pågår bakom kulisserna, då uppgifterna om Jan Heweliusz stämmer och de om Estonia är mycket sannolika:

"Ryssland är och har alltid varit starkare än väst, deras vetenskap ligger ljusår före väst, Soviet försvann aldrig, dom bytte bara hattar, att dom lämnade en massa tanks i Europa, var därför den teknologin är totalt utdaterad, Ryssarna jobbade vidare med Nikolai Teslas scalar vapen, och fulländade dem, läs du på om DUGA antennen, SCALAR , Soviet Weather Engineering over North America m Tom Bearden,

Det var Scalar teknologi som fanns i Estonia och anledningen till den sänktes, även M/S Jan Heweliusz, sänktes i Polen av samma anledning, man (NATO) smugglade RADAR Scalar teknologi från stationer i Estland Lettland och Litauen.

Duga antennen som drevs a Chernobyl reaktorn, den sk Woodpecker radarn, som ser genom jorden.
http://chernobyl-city.com/images/12345.jpg
http://chernobyl-city.com/

Ryssarna leasade på senare tid ut sin scalarteknologi till Yakusan, via Aum Shinrikyo, dvs döds sekten, i Japan, som Shinz? Abe PM är medlem i.

Nikita Chrusjtjov gick ut -66 eller -67 och berättade att dom hade vapen världen aldrig tidigare skådat, dessa var de scalar vapen, väst började fippla med under 90talet, detta efter flera av Usa’s ubåtar sänkts med denna teknologi, teknologin har i Usa’s händer lett fram till HAARP projektet, och kontrollerar numera allt väder på planeten, inköusive den sk ”global warming” ni säker har hört talas om, men allt är fejk, och ett militärt projekt."

Jag skrev för fyra år sedan det här inslaget:

Tjernobylkatastrofen orsakades av USA:s Skalärvågsattack;

några utdrag:

Eftersom Teslas forskning inte utsattes för lika hårt motarbetande i Sovjetunionen, som i USA, och då Sovjet efter krigsslutet 1945 kom över gräddan av de tyska radarteknikerna, erhöll Sovjetdiktaturen ett kraftigt försprång inom området Tesla-strålning och skalärvågsvapen. Detta gjorde t.ex. att de före USA fick tillgång till s.k. jordbävningsmaskiner. Se White TV:s inslag om Ryska väder-vapen.

Sovjet manipulerade USA:s väder ständigt sedan 1970-talet. Den 31 mars 1986 drabbades San Francisco bukten i USA av en 5,3-nivå jordbävning. Woodpecker signalen fanns med som ett ryskt fingeravtryck. De amerikanska försvarsinstitutionerna fick övertygande bevis, att Sovjet planerade en superjordbävning i April 1986 i samma område, som skulle ha kostat minst 300.000 människors liv. Jordbävningen innan var enbart en test, en uppvärmning. Då beslöt man att slå tillbaka. Den ryska jordbävningsmaskinen var placerad i Tjernobyl. Kärnkraftverkets uppgift var att ge energi till den stora jätteantennen. Upp till 15 kärnkraftverk var planerad för att förse de jättestora antennerna med energi.

USA sköt därför den 25 april 1986 med sina skalärvågsvapen sönder den ryska Tjernobylsändaren, som stod enbart ett fåtal kilometer ifrån kärnkraftverket. När sändaren träffades registrerade den amerikanska ingenjören Bill Bise, att Woodpecker signalen, som han själv hade upptäckt, plötsligt blev knäpptyst. USA visste, att impulsen av deras strålningsvapen kunde slå slint och spränga atomkraftverk, men var beredd att ta risken. Man övervägde den egna befolkningens överlevnad, mot fiendens. Detta är fullt legitimt och om man får tro Tom Bearden, så hade USA den här gången all rätt att försvara sig. Det ända som stör mig är hemlighetsmakeriet så långt efteråt, när det kalla kriget har slutat för länge sedan.

Den ryska signalen benämndes hackspett, "Woodpecker"

I den tyska filmen längst ner intervjuas min vän Werner Altnickel, som fick sparken från Greenpeace efter att han föreslog, att de skulle undersöka chemtrails och HAARP i Gakona, Alaska. Altnickel säger att USA fick hjälp av en liten vänskapligt sinnade stat, att slå tillbaka med skalärvapen mot Tjernobyl. Altnickel tror att denna stat var Israel. White TV tror inte det, då vi vet att inte Israel utan lilla Sverige var mest framskriden efter Sovjet och USA i mind control teknologin, d.v.s. i skalärvågsvapen. Det är allstå sannolikt att Sverige med sin avancerade skalärteknologi har deltagit i attacken mot Tjernobyl för 30 år sedan.

 

Michael Tsarion berättar vår hemliga, undanhållna historia

2016-04-24 16:53

 

Flyktingskris och ett tredje världskrig är sedan länge planerade (del 1)

2016-04-21 21:54

av Jan Erik Sigdell

Den hemliga sammansvärjningen

Historiskt förspel till denna konspiration

Hemliga sällskap och flyktingskrisen

Soros’ vansinnesplan

Duell Viktor Orbán – George Soros

Sionistisk flyktingsplan

.

Den hemliga sammansvärjningen

Flyktingskrisen är ett nytt slags krigföring och det med människor som ovetande vapen. Det är fråga om följande:

· Destabilisering av Europa och revolution med islamisering av befolkningen. Framför allt skall kristendomen men också alla icke-islamiska religioner och levnadsfilosofier förintas.

· Som nästa steg angrips sedan islam efter ”utfört arbete” och ersätts med en världsreligion som dyrkar Lucifer. Hela världen skall bli satanistisk. Detta är en nästan 150 år gammal plan som nu förverkligas.

Men det kan ju inte vara sant! Det är ju nonsens! Illvillig konspirationsteoretisk fantasi! Eller? Kunde det verkligen finnas någon sanning i det? Läs vidare…

”Det tredje världskriget måste underblåsas genom att utnyttja de konflikter som ’Illuminaternas agentur’ skapar mellan de politiska sionisterna och den islamska världens ledare. Kriget måste föras på ett sådant sätt att islam (den muslimska arabiska världen) och politisk sionism (staten Israel) förstör varandra. Medan detta pågår skall de andra nationerna som en gång var mera splittrade i frågan inskränkas till att kämpa tills de uppnår ett fullständigt fysiskt, moraliskt, andligt och ekonomiskt sammanbrott… Vi skall släppa loss nihilister och ateister, vi skall åstadkomma en fruktansvärd omstörtning som med all dess skräck klart skall visa resultatet av absolut ateism som ursprung för barbari och det blodigaste kaos. Då kommer medborgarna överallt att vara tvungna att försvara sig mot världens minoritet av revolutionärer och utrota civilisationens förintare. Massorna, besvikna med kristendomen och dess deistiska anda, kommer från det ögonblicket att vara utan ledning och riktning men söka ett ideal utan att veta vem de kan tillbedja och de erhåller då det sanna ljuset genom den universella manifestationen av Lucifers rena lära som äntligen framträder allmänt synlig. Denna manifestation kommer att uppstå ur den allmänna reaktionära rörelse som följer efter kristendomens och ateismens förstöring, samtidigt både besegrade och utrotade.” Albert Pike Aug. 15, 1871 (Letter to Mazzini.)

Vem var nu denne Albert Pike (se också här)? Han var advokat, soldat, författare och frimurare, född 1809 i Boston, Massachusetts. År 1840 blev han medlem av Odd Fellows och kort därefter medlem av Frimurarna, bland vilka han gjorde en högst ovanlig karriär. År 1859 blev han Sovereign Grand Commander of the Scottish Rite’s Southern Jurisdiction. Han dog 1891 (och vi vet inte i vilket helvete han nu rostas). År 1871 publicerade han sin bok Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry. Han betraktas ganska allmänt som satanist och sionist.

Ovanstående citat ur vad som sägas vara ett brev till Mazzini finns det delade meningar om. En del anser brevet vara en förfalskning. Å ena sidan påstås det att det en gång visades i British Museum och skulle ha varit katalogiserat där, vilket andra bestrider. Men vi kan så långt fastslå:

· Skulle brevet ha funnits och skulle det verkligen finnas en sådan hemlig plan, så är det självklart att man i motsvarande kretsar strävar efter att med alla medel bestrida detta faktum och därmed brevets existens.

· Det nämnda citatet överensstämmer än i dag så väl med världshändelserna att detta inte gärna kan vara en tillfällighet,

· för varifrån skulle annars förfalskaren ha informationer som fortfarande idag visar sig vara sanningsenliga.

Det är med detta på liknande vis som med ”Sions vises protokoll” eller The Protocols of the Learned Elders of Zion (eller Die Protokolle der Weisen von Zion). Man har allt sedan dessa blev kända ständigt och på olika vis sökt ”avslöja” dem som påhitt eller förfalskning, trots att världshändelserna till denna dag alltmera bekräftar dem.

Många vederläggningsförsök blir till bekräftelser … ju mera och med ju större bemödanden, desto tvivelaktigare och snarare övertygande för det som man vill bestrida.

Nu finns det dock några indicier för att planer av detta slag med hänvisningar till Pike beskrevs som ett ”hoax”, ett dåligt skämt, av Leo Taxil alias Dr. Bataille i hans 1896 utgivna bok Le Diable au XIXe siècle (se The Confession Of Leo Taxil) i avsikt att framställa frimureriet som absurt. Det är då återigen högst märkligt att mycket i texten överensstämmer med vad som händer i världen eller åtminstone förklarar det. Taxil vore inte den ende i världshistorien som senare förklarade sitt arbete vara ett ”hoax” för att värja sig mot kritiker, angrepp och kanske rentav hotelser … åratal av arbete som bland annat bestod i att skriva en bok med 1800 sidor (Le Diable au XIXe siècle in två band) med en mycket omfattande kritik av frimureriet. Så mycket möda för bara ett skämt? Kan det tänkas att han egentligen blev nödgad till ett avståndstagande från eget arbete? Också av kyrkliga kretsar (jfr. Confession ovan)?

Att Taxils ”erkännande” inte behöver tas på fullt allvar diskuteras i en artikel The Masonic Fairy Tale Known As The Leo Taxil Confession.

Senare har William Guy Carr in sin bok Satan, Prince of This World (1966) med hänvisningar till Pike utförligt beskrivet satanistiska illuminatplaner för det 3e världskriget. En omfattande diskussion av temat kan läsas här: Albert Pike to Mazzini.

Till ett dokumentärt video: “We Control Islam and We’ll Use It to Destroy the West.” (WW3) ges en komplettering på aktualiserande vis till Pikes (“påstådda”) brev till Mazzini:

”I denna korta dokumentär diskuterar vi Albert Pikes förutsägelser om de tre världskrigen. Det finns webbsidor med information om detta, men jag tror att den viktigaste aspekten i förutsägelserna är att Illuminaterna använder islam för att nå sina mål. Albert Pike sade öppet att islam skall bli en central komponent i ett krig mot västvärlden och att Illuminaterna skall leda islam till en direkt konfrontation med västvärlden. Vi har redan sett vad den Nya Världsordningen har gjort med islam, och det är att skapa en kris, leda miljoner av muslimer till europeiska nationer, sätta up shariadomstolar, angripa europeiska kvinnor med sexuella antastningar och våldtäkter samt att se hur attacker i Bryssel och Paris äger rum. Men allt detta har planerats för att förbereda ett 3e världskrig. Just så som de 1a och 2a världskrigen förbereddes. Efter att islam har använts för detta ändamål, kommer det att skjutas undan för att bereda vägen för ett religiöst system av ren luciferism. Alla muslimer kommer då att delta i ett nytt system som tillber Lucifer.”

Dessa bemödanden om att förklara Pikes brev till Mazzini som en förfalskning ger ett intryck av att man vill dölja någonting som i nutidens värld skulle stöta på invändningar. Aktuella världshändelser bekräftar ju faktiskt innehållet i det ominösa brevet…

Historiskt förspel till denna konspiration

Är detta bara en ”konspirationsteori” eller handlar det om en verklig konspiration? Det är inte svårt att begripa att en konspiration måste vare hemlig, för annars är den ju inte någon… Om någonting blir känt om konspirationsplaner så kommer man snabbt springande med det nedvärderande begreppet ”konspirationsteori”, varmed man vill suggerera att det hela bara är fantasi, en sinnesförvillelse utan sann bakgrund. Det har tyvärr inpräglat sig i befolkningen att en ”konspirationsteori” inte skall tas på allvar, utan bara som påhitt och förfalskning. Rätt betraktat handlar det dock om någonting som faktiskt kan vara sant men som av hemlighållningsskäl förnekas.

Denna konspirations historia föregås av Illuminaternas historia. Vilka är då dessa Illuminater (Illuminati)?

Denna orden grundades av Adam Weishaupt med stöd av Rotschild (som anses vara satanist). En plan med den orden var att förstöra kyrkan, förmodligen inspirerad av Voltaire, som i ett brev till kung Frederick II skrev: ”Till sist, när kyrkans hela kropp har tillräckligt försvagats och trolösheten har blivit tillräckligt stark, skall efter det slutgiltiga slaget med svärdet följa en obeveklig förföljelse, terrorns herravälde skall spridas över hela jorden …” Weishaupt var son till en judisk rabbi och han konverterade senare till kristendomen och blev präst. Av något skäl utvecklade han ett starkt hat mot jesuiterna och blev med tiden ateist.

Han skrev: Ordens stora styrka ligger i dess obemärkthet, låt den aldrig och ingenstans verka under sitt riktiga namn. … Denna orden skall vara hemlig och verka i stillhet.” Och: ”det mest beundransvärda är att stora protestanter och reformerade teologer … i vår orden verkligen tror sig i den se den äkta meningen med den kristna religionen.” Dock uppenbaras hemligheten i de högre graderna: ”… för att förstöra hela kristenheten, alla religioner, har vi förespeglat att vara den enda sanna religionen … och befria mänskligheten från all religion.”

Rotschildarna torde sedan ha använt sig av Illuminaterna för att etablera en världsomfattande finansiell makt. Orden förband sig snart med Frimurarna, infiltrerade och tog över dem. Däri ligger sambandet med Pike och med den politiska eliten i världen.

Den ovan nämnde Giuseppe Mazzini, en frimurare av 33e graden, blev efter Weishaupts död ny ledare för Illuminaterna.

Dessa informationer hämtades till större delen ur en intressant översikt: The Birth of Tyranny - the Illuminati* samt även A History of the New World Order.

Hemliga sällskap och flyktingskrisen

Så långt ser man allt mera att flyktingskrisen passar in i en plan som börjar med Illuminaterna och sedan fördes vidare av frimurare som Pike, Mazzini och Carr. Men hur ser det ut med detta idag? En särskilt ondskefull drivande kraft härvid är ungraren George Soros (György Soros, ungerskt uttal ”Shorosh”, ursprungligen György Schwarz, född 1930).

Denna man intervjuades i TV-programmet 60 Minutes (CBS) av Steve Kroft den 20e december 1998. Som bakgrund måste nämnas att när Adolf Eichmann kom till Ungern för att befatta sig med morden av de judar som levde där fick Soros – själv jude – hans uppdrag att konfiskera den judiska befolkningens egendomar. Kroft frågade i intervjun vilket som var hans ”lyckligaste år”. Här följer en översättning av denna del av samtalet:

”Kroft: Som jag förstår gick ni ut med denne er beskyddare, som hade svurit att ni skulle vara hans adopterade gudson.

Soros: Ja. Ja.

Kroft: Ni gick alltså faktiskt ut och hjälpte till med konfiskationen av den egendom som era judiska medmänniskor, vänner och grannar hade.

Soros: Ja, det stämmer. Ja.

Kroft: Det låter för mig som en erfarenhet som för flera år skulle sända många människor till en psykiaters soffa. Var det svårt?

Soros: Nej inte alls. Inte alls. Jag tyckte om det.

Kroft: Inga skuldkänslor?

Soros: Nej, bara känslor av absolut makt.

Dessa åtta sista fruktansvärda rader säger oss allt som vi behöver veta om Soros och ännu viktigare om "var och en som vill ha att göra med denna avskyvärda skurk", som enligt in mening skulle ha dömts för krigsförbrytelser.”

Soros är en Bilderbergare, medlem i Illuminati Committee of 300 och kollaborerar med sionismen. I bakgrunden har Soros nära förbindelser med Rotschildarna, kanske till och med som agent för dessa onda bankmän.

Här kan en utförlig analys av nätverket Soros, Rotschild och flyktingsinvasionen läsas: The Mastermind behind the Mass Invasion of Europe and His Plan in 8 Steps.

Soros’ vansinnesplan

Läs om detta vansinne: George Soros: Here’s my plan to solve the asylum chaos – en mordisk plan för fullständig ruin av såväl Europas ekonomi och finanser liksom den europeiska kulturen, vår definitiva ände och slutgiltiga islamisering. Om han med fullt förstånd menar allvar med detta, har han med sitt stöd av flyktingsinvasionen helt uppenbarligen avsikten att helt förinta Europa! Detta kan man bara beteckna som djävulskt … Hatar han oss? Skall vi gräva våra egna gravar? Se också här. Därtill även: Hungarian PM Slams Soros-Funded Advocacy Groups: They “Are Drawing A Living From The Immigration Crisis” – gör Soros detta för sin profit? George Soros funds Ferguson protests, hopes to spur civil action – han vill alltså ha folkresning, inbördeskrig. Vill han nu se detta också i Europa?

Ungarn: Orbán gibt US-Milliardär Soros Mitschuld an Flüchtlingskrise, Orbán Accuses Soros of Stoking Refugee Wave to Weaken Europe, Soros är uppenbarligen sionist och har medgivit att han väsentligt har bidragit till denna folkvandring: Soros Admits Involvement In Migrant Crisis: ‘National Borders Are The Obstacle’. Därmed framstår strategin med flyktingstsunamin i ett nytt ljus. Could George Soros Be Arrested For Crimes Against Europe?could? He SHOULD be!

Duell Viktor Orbán - George Soros

Redan tidigare har den ungerske presidenten Viktor Orbán i en internationellt beaktad intervju med investorn och miljardären George Soros, sänd över radiostationen Kossuth Radio, anklagat Soros för att vara en prominent medlem i en krets av ”aktivister” som försöker undergräva de europeiska nationerna genom att i främre Mellanöstern och andra regioner stödja den flyktingsvåg som väller in över kontinenten. Orbán sade: ”Dessa aktivister som stöder migrationen är, även om kanske snarare omedvetet, en del av ett nätverk för människosmuggling som opererar mot Europa.”

George Soros är sedan åratal verksam som ”filantrop” i Östeuropa, där han med sina stiftelser och det i Budapest grundade Central European University utöva politisk lobbying och i nyare tid finansiellt stödja organisationer som ger rättsunderstöd för asylanter. Soros förklarade i en reaktion på Orbáns intervju att han genom en av hans stiftelse publicerad sexpunktsplan skulle ”hjälpa att bevara europeiska värden”, medan Orbáns verksamhet skulle ”undergräva” dessa värden. ”Orbáns plan betraktar skyddet av nationella gränser som mål och flyktingarna som hinder. Vår plan betraktar däremot flyktingarnas skydd som mål och nationella gränser som hinder” enligt Soros. Och han skall vara ”filantrop”…

Soros vet tydligen att någonting ”stort” kommer att hända för han har för inte länge sedan sålt aktier för miljarder till billigt pris och investerat pengarna i guld … George Soros predicts Third World War – ja, han bidrar verkligen själv aktivt till det (se ovan)! Alltså vet han det – och vill ha det… Welcome to Europe! Soros Adding Fuel to the Fire of EU's Refugee Crisis.

Hans man rådgiver Merkel: Georg Soros’ Mann berät Bundeskanzlerin als Vordenker in Flüchtlingsfragen: ”Gerald Knaus är ledare för den ungersk-amerikanska multimiljardären Georb Soros’ Think Tanks ’European Stability Initiative’ (ESI) och sedan många månader rådgivare hos Angela Merkel om flyktingskrisen.”

Det är naturligtvis en superskandal att Angela Merkel effektiv är en agent för Soros!

Soros roll i detta horribla spel påminner om vad Dr. Mabuse sade i den berömda filmen av Fritz Lang från 1922: ”Ty den sista meningen med förbrytelser är att upprätta kriminalitetens oinskränkta herraväldet. Ett tillstånd av fullkomlig osäkerhet och anarki, uppbyggt på förstörelsen av denna världs ideal som är dömda till att gå under. När människorna behärskas av kriminalitetens terror och har blivigt vansinnig av fasa och skräck, när kaoset har blivit högsta lagen, då är stunden kommen för kriminalitetens herravälde.” Grunden för filmen var romanen Dr. Mabuse, spelaren av Norbert Jaques. Soros är också en spelare, men han spelar med finansmiljarder och är idag en av världens rikaste män, värre en så: hans spelar med befolkningar och människoliv … – och med Merkel och därmed med Europa…

Tydligen hade Fritz Lang insikt i vissa hemliga planer.

Sionistisk flyktingsplan?

Sionismen torde vara mera khazarisk än rent judisk och efterstävar som ”Endlösung” upprättandet av ett Stor-Israel, jfr. Greater Israel: The Zionist Plan for the Middle East och Eretz Israel HaShlema (”Det återupprättade landet Israel”). Detta område skall sträcka sig från Nilen i väster till Eufrats flod i öster samt från Turkiet i norr och ett gott stycke in i norra Saudiarabien. För detta mål måste naturligtvis främre orienten först avfolkas, dvs. hela den arabiska befolkningen skall bort. Detta kan bara uppnås i en långsam takt genom krig och folkmord (bl.a. utsvältande av Gaza och palestinska områden inom och angränsande till Israel). Nu kan man verkligen fråga sig om inte det aktuella fördrivandet av flyktingar är ett nytt, gement och människoföraktande men ”av ändamålet helgat” medel i denna avsikt. Det slutgiltiga målet är världsherravälde. Som nämns nedan har en stor mängd äkta judar en annan åsikt.

Vad är Sionism? Den internationella stavningen är Zionism. Den är en plan för återupprättandet av Israel, vilket ju sedan länge redan har skett. Men till planen hör alltså också ett långfristigt mål som kan sättas i samband med flyktingsinvasionen.

Om man befattar sig kritiskt med Sionismen blir man snabbt kallad ”antisemit”, vilket är en billig taktik utan en verklig grund. Man måste nämligen skilja mellan äkta judendom och sionism, En stor mängd judar är motståndare till Sionismen och då skulle ju dessa judar också vara antisemiter! Många av dem är också motståndare till staten Israel i sin nuvarande form, eftersom denna stat inte är verkligt judisk utan sionistisk. Sionismen är inte en religiös rörelse utan en sekulär (världslig, icke-religiös) politisk rörelse med mottot: ”Om inte Gud ger oss vårt land, tar vi det oss själva.” Nu har de ju sitt land, men detta är inte nog.

Judendomen är en hedervärd kultur, men om sionismen kan man ha en annan åsikt, som nämnt även inom judendomen. Man kan inte säga att judar är sionister och inte heller att sionister är judar, därför att till sionismen med sin sekulära natur hör många kollaboratörer i andra västerländska kulturer. Även om det skorrar illa för många, kan man faktiskt jämföra skillnaden mellan judar och sionister med skillnaden mellan tyskar och nazister, men bara som analogi.

Om man (oberoende av sionismen) kritiserar Israels politik, blir man också snabbt kallad antisemit. Detta är åter en ren strategi. Man kan ju mycket väl ha en äkta sympati för judendomen och dock vara kritiskt inställd till en viss militant rörelse. Ju värre och större, desto mera. Man har uppnått att ha ett sionistiskt land, som dock är väl litet för den stora befolkningen. Det togs till större delen från de tidigare invånarna palestinierna (visserligen med internationellt samförstånd) och nu vill man med folkmördande makt också ta resten av deras område. Därför skall alla palestinier fly eller dö och de ges skulden för detta, bara därför att de vågar att så långt det går försvara sig. Sedan skall det gå vidare enligt planen upprättandet av ett Stor-Israel. Sionisten George Soros har alltså för detta medverkat till en djävulsk plan, enligt vilken helst hela befolkningen i främre Orienten (fr.a. i Syrien, men också i angränsande länder) skall drivas till flykt (eller dö…) – och samtidigt Europa destabiliseras och drivas mot undergång.

Eftersom religioner spelar viktiga roller i detta satanistiska spel avser jag att återkomma till det temat i en andra del av denna artikel.

Frågor som då tas upp: Varför ingen kristendom? Varför inte heller ateism? Varför skulle bara islam duga? Men varför bara tillfälligt, tills den ersätts av satanism? Vad är egentligen dessa religioner?* Två kommentarer i denna text väcker min uppmärksamhet som missförstådda eller tvivelaktiga: att Manikéerna skulle ha befattat sig med magi och att 1600-talets äkta Rosenkorsare ryktesvis skulle ha offrat människor. Manikéerna var kristna och i vissa avseende parallella till de Gnostiska Kristna och de ursprungliga Rosenkorsarna har helt säkert aldrig utfört människooffer. Idag finns de inte längre men det finns rörelser som utger sig för att vara Rosenkorsare, av vilka AMORC torde vara en gren av Frimureriet. Max Heindels Rosicrucian Fellowship torde enligt min mening ligga någorlunda nära de äkta Rosenkorsarna och Jan van Rijckenborghs Lectorium Rosicrucianum snarare vara en pseudo-rosenkorsrörelse.