Viewing all articles in Financial crisis - way out > Gigantic pyramid game

Cypernkrisen bevisar: med lån luras människor

Monday, 25 March 2013 00:00

Cypernkrisen avslöjar hur kriminellt vårt finanssystem är. Folk bedragas genom lån på tre olika nivåer i Cyperns bankskandal, som Ryssland med all rätt klassificerar som rån.

1. Man stänger bankerna och utestänger därmed folk från sin egendom, sina pengar. Men vänta litet, detta är en vilseledande bild. Pengarna du har på bankkontot ägs faktiskt inte av dig utan av banken! Du har enbart ett skuldrättsligt anspråk på banken att den skall utbetala dina pengar. Formellt har du lånat dina pengar till banken och du kräver tillbaka ditt lån från banken, när du vill ha en utbetalning. Detta är totalt fel! Som insättare borde du vara ägare till dina egna pengar på banken. Därför borde bankerna ha dina pengar på ett klientmedelskonto som är konkurssäker. Då skulle det inte finnas någon anledning att vara rädd för en sk. uttagsanstormning/bank run med följden, att bankerna, som nu på Cypern, hållits stängda i över en vecka.

Vid en uttagsanstormning framgår också tydligt, att banken inte har inne alla de pengar, de påstår att ha på kundernas konton. Enligt fractional reserve banking systemet behöver bankerna enbart ha en kapitaltäckning på mellan 0 och 8% inne. Annars hade de inte den fina hävstången att tillverka nya pengar med en liten reserv som bas, en reserv som för det mesta utgörs av kundernas pengar.

För att skapa en falsk trygghet och minska risken för en bank run, har alla stater en insättningsgaranti; inom EU på 100 000 EUR. Men det är sjukt att skattebetalarna skall hoppa in och undsätta bankerna, när de å andra sidan får behålla vinsterna/bonus på sina vidlyftiga affärer. Att bankvinsterna är privatiserade men förlusternas vältas över på samhället kallas för moral hazard och borde avskaffas omedelbart.

Inför därför 100% systemet, innebärande att bankerna skall ha ett kapitaltäckningskrav på 100%. Detta betyder att bankerna måste inneha de pengar som kunderna har satt in på sina konton. Dessutom skall dessa konton utformas så, att det är kunden och inte banken som har äganderätt till sina pengar på banken och att denna äganderätt står sig i bankens konkurs. Då skulle utpressningspotentialen på de som har mer än 100 000 EUR på sina konton på Cypern inte kunna sluta med totalförlust, ifall banken går i konkurs.

Det enda säkra sättet att investera och spara sina pengar idag är ägandet av fysiskt guld och silver, ädelmetaller. Allt annat innebär i dagens krissituation för stora risker.

Källa, hela havet stormar för Cypern och Euroland

2. Det andra lurendrejeriet med lån är att samtliga pengar tillverkas som lån. Detta medför att det aldrig tillverkas pengarna för räntorna, som knyts till varje lån. Detta sätter världens vidrigaste pyramidspel i gång, enligt spelet hela havet stormar. Det är alltid brist på en stol, brist på penningmängden för räntorna. De skapades aldrig. Därför betalas räntor från fel penningpost, nämligen den, som egentligen är till för att återbetala lånet, eftersom samtliga pengar föds som lån; och inga som ränta.

Detta tvingar folk att skuldsätta sig ånyo, för att komma åt räntepengar. Vi har alltså med den värsta sortens pyramidspel att göra, sådana som tvingar människor att delta. Om vi ändrar reglerna så att pengar tillverkas som motprestation för arbete (s.k. arbetspengar), utan krav på återbetalning eller ränta, då får vi paradisiska förhållanden i samhället. Vad väntar vi på?

3. Det tredje bedrägeriet består i påståendet, att lån från ECB och IMF skulle lösa krisen på Cypern eller i övriga Europa. Det är som att släcka en eld med en yllefilt. I början försvinner lågorna men sedan brinner elden desto starkare. Det är ju just alla lån som har vållat krisen. Då blir den per automatik värre, när nya lån ges; därför att detta ökar storleken på räntekrav ytterligare. Det var ju penningmängden för räntevolymen som fattades. Med nya lån blir denna räntebrist ännu större. Utvecklingen är exponentiell. Den kortfristiga lösningen ligger i att avskriva skulder (hair cut) och den långfristiga att reformera bankväsendet enligt reglerna i den Vita Skolan i Nationalekonomi.

 

Norrköpings tingsrätt ändrar grundlagen för att gynna bankparasiterna

Sunday, 24 February 2013 18:20

Norrköpings tingsrätt kom med sin dom, T 2379-12, SEB ./. Henning Witte, när Henning satt fast i Tyskland med en trasig bil. (Målets historia klick här). Domen är skickligt skriven och det är svårt för en lekman att upptäcka, att Norrköpings tingsrätt har tagit sig makten att stryka andra satsen i den för bankväsendet viktigaste regeln, regeringsformens, 9 Kapitel, Finansmakten, 14 § under rubriken Riksbanken:

14 § Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt. Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag. Lag (2010:1408).

EU-advokaten Henning Witte har i sin argumentation mot Wallenbergarnas SEB stött sig på den andra satsen i 9:14 regeringsformen, Sveriges författning: Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag.

Detta är hans tyngsta juridiska argument i sitt pilotmål mot de svenska bankparasiterna. Norrköpings tingsrätt med sina eniga domare lagmannen Hanserik Romeling, Girion Blomdahl och Ida Olsson har valt att helt nonchalera denna viktiga bestämmelse i en av Sveriges fyra grundlagar, regeringsformen.

Den andra satsen i 9:14 regeringsformen betyder, att allt som har med penning- och betalningsväsendet i Sverige att göra, måste regleras genom lag. Eftersom privata banker som SEB skapar pengar genom utlåning så måste detta regleras genom en lag. En sådan lag finns dock inte i Sverige eller EU. Att tillverka pengar är den viktigaste delen av penningväsendet. Tänk, om vi alla kunde det!

Under den muntliga förberedelsen till det här målet frågade Henning Witte SEB:s ombud, om hon kunde nämna en lag, enligt vilken SEB har rätt att göra pengar. Hon kunde inte nämna en sådan lag. Då detta var centralt i målet, bad Henning Witte, att protokollföraren tar upp hennes konstaterande i  protokollet .

Källa

Norrköpings tingsrätt förtiger dock detta centrala och i protokollet iförda erkännande från SEB, för att dra läsarens uppmärksamhet ifrån denna för bankerna negativa punkt.

Norrköpings tingsrätt citerar inte heller texten i 9:14 regeringsformen utan nämner enbart siffrorna 9 kap 14 §, så att det är svårare för en utomstående att sätta sig in i fallet.

I sina domskäl T 2379-12 skriver Norrköpings tingsrätt på  sidan 15 : "Olagliga pengar ? Av 9 kap.14 § regeringsformen framgår att endast Riksbanken får ge ut sedlar och mynt. Redan av ordalydelsen framgår att bestämmelsen endast avser sedlar och mynt, det vill säga vissa fysiska bärare av monetärt värd, och inte pengar eller ett monetärt värde som sådant. ...

Sammantaget saknar den lagstiftning som avser Riksbankens sedel och myntmonopol helt stöd för Henning Wittes uppfattning att Riksbanken har något monopol även för skapandet eller användandet av monetärt värde som sådant.

Även om således kreditgivning skulle fungera på det sätt som Henning Witte påstått (något som tingsrätten i sig inte uttalar sig om) så har inte SEB, genom att betala Henning Wittes konsumtion, tillverkat sedlar eller mynt. SEB har alltså inte genomfört något otillåtet. SEB har istället överfört ett värde som banken måste kunna infria, i slutändan genom att över disk kunna utlämna av Riksbanken utställda sedlar och mynt, till den som tillhandahållit Henning Witte varor och tjänster. Att krediter - det vill säga utfästelser om infriande av betalning i slutändan med Riksbankens legitima betalningsmedel - är accepterat i den svenska rättsordningen framgår vidare om inte annat av den sedan länge tillämpliga 9 kap. handelsbalken och lagen (1936:83) om skuldebrev.

Henning Witte kan alltså inte på denna grund undandra sig betalning av den skuld som han har ådragit sig gentemot SEB genom användandet av kortet." ( slutet på sidan 16 i domen )

Henning Witte har aldrig påstått att SEB skulle ha tillverkat sedlar eller mynt genom att tillhandahålla ett kreditkort. Han har inte heller krävt av SEB att de i slutändan skall betala butikerna, där han har handlat, med kontanter. Detta är inte brukligt vid användandet av kreditkort. Där hanteras enbart digitala pengar. Norrköpings tingsrätt påstår alltså att 9:14 regeringsformen enbart reglerar sedlar och mynt, d.v.s. kontanter. Detta är helt felaktigt.

1. Riksbanken har också rätten att ge ut digitala pengar genom utlåning i sitt RIX system, som regleras av Riksbankslagen.

2. Texten i 9:14 andra satsen regeringsformen reglerar: Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag. Till och med ett barn kan begripa att detta menar något annat än utgivningen av sedlar och mynt. När man söker orden penning- och betalningsväsendet på Riksbankens hemsida så kommer 177 träffar som berör mestadels annat än sedlar och mynt. När man googlar begreppet kommer t.ex.

Kungörelse (1964:18) med vissa föreskrifter angående tillämpningen av lagen den 20 december 1957 (nr 684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden

Ekonimistyrningsverket stödjer sig på 9:14 regeringsformen.

"Riksbankslagen säger också att Riksbanken ska främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Enkelt uttryckt handlar det om att på olika sätt arbeta för att det finansiella systemet är stabilt och fungerar väl." skriver Riksbanken på sin hemsida. Det finansiella systemet är mycket mer än enbart kontanter, det är hela bankväsendet, Postgiro, Bankgiro, Finansinspektionen mm. Sedlar och mynt utgör idag enbart ca. 4,2 procent av penningmängden i Sverige. Resten är digitala pengar som till största delen tillverkats av privata banker genom utlåning. De elektroniska pengars hantering är en del av penning- och betalningsväsendet.

Det är alltså helt absurt av Norrköpings tingsrätt att påstå, att 9:14 RF regeln "Bestämmelser om penning- och betalningsväsendet meddelas i övrigt genom lag" enbart syftar till sedlar och mynt. Tingsrättens påstående är alltså likvärdigt med att helt stryka denna mening i grundlagen. I en rättsstat har enbart parlamentet/Riksdagen rätt att ändra i grundlagen. Så här skriver Riksdagen på sin hemsida:

Sverige har fyra grundlagar; regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessutom finns riksdagsordningen – ett mellanting mellan grundlag och lag.

Svåra att ändra

Grundlagarna står över alla andra lagar. Med det menas att innehållet i våra övriga lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna.

Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar. Det ska finnas tid för eftertanke, och konsekvenserna måste vara särskilt väl genomtänkta. Tanken med detta är att demokratin ska skyddas.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Riksdagen ska inte kunna fatta förhastade beslut som inskränker människors fri- och rättigheter."

Norrköpings tingsrätts dom T 2379-12 SEB ./. Henning Witte  klicka här

Se även White TV:s: Norrköpings tingsrätt saboterar Henning Wittes föreläsning "Avkriminalisera Finanssystemet", Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB,

Bli förbannad över domstolar och banker i Sverige även i samband med dessa inslag på White TV:

Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB;

Överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom som gynnar banksters;

Hanserik Romeling, lagman Norrköpings tingsrätt, JK anmäld för grovt tjänstefel;

Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart;

Göta Hovrätt gynnar SE-banken jämt;

Bankparasitmålet överklagas till Högsta domstolen;

Upprop att HD skall pröva bankparasitmålet;

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

Google skadar White TV: fuskar med bankparasitmålet i Norrköpings tingsrätt;

Bank of England bekräftar att den största delen av pengarna görs av privatbanker genom lån;

Kontanter är lagliga betalningsmedel; bankernas fiat-pengar inte!

Skriv på uppropet, att HD skall pröva målet här!

 

Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB

Friday, 21 December 2012 22:09

Här kommer de viktigaste handlingarna i EU-advokaten Henning Wittes pilotmål hos Norrköpings tingsrätt mot bankparasiterna, Wallenbergarnas SEB. Henning Witte, grundaren av den Vita Skolan i Nationalekonomi, tillåter att andra ränteslavar får planka av texten i försvaret mot SEB:s krav på återbetalning av ett lån. Ett sådant krav förs i ett s.k. tvistemål, d.v.s. SEB kräver in en civilrättslig fordran. Det handlar alltså inte om ett brottmål; inte ännu... för det av bankerna drivna pyramidspelet är straffbart enlig lotterilagen.

1. SEB:s krav i form av  stämningsansökan mot Henning Witte

2. Henning Wittes  svaromål i sammanfattning plus bilaga 1 =  Riksbankens svar till Henning Witte på frågan, om det verkligen stämmer, att privata banker kan tillverka pengar ur tomma intet

3.  SEB.s replik

4. SEB:s  sista yttrande

5. Henning Wittes  avslutande yttrande med begäran om rättelse av protokollet, då Norrköpings tingsrätt har slarvat med protokollet

Mycket intressant i målet är att SEB påstår att de inte har skapat olagliga pengar, men samtidigt inte kan ange en enda lag som ger dem rätt att tillverka pengar. Den enda lagen som anges litet luddigt är Konsumentkreditlagen. Men där regleras enbart hur redan befintliga pengar får lånas ut. Det finns ingen text i Konsumentkreditlagen som bemyndigar privata banker att göra pengar jämte Riksbanken i enlighet med Regeringsformens (RF) 9 kapitel, 14 §. Den tvingande slutsatsen blir då att SEB har tillverkat olagliga pengar.

Avslöjande är också följande påstående från SEB: "... då 14 § RF inte är tillämplig i målet." Detta är hårresande! Menar SEB att de står utanför Sveriges Grundlag, Sveriges Författning???

SEB: "Att besparingar urholkas genom inflation är inget som SEB Kort kan lastas för". SEB har tydligen inte begripit att de bidrar med att blåsa upp (inflare) penningmängden genom sin kreditgivning. Bankerna är minst lika farliga som tobaksproducenter. Visst, ett bloss ger ingen lungcancer, men efter många cigaretter så är eländet ett faktum.

I övrigt så är det märkligt tyst från SEB. De har helt enkelt inget av substans att sätta emot Henning Wittes argument, varför de gör olagliga pengar inom ramen för ett gigantiskt pyramidspel som skadar hela samhället genom massarbetslöshet, inflation, bubblor, statsskulder och kriminellt höga skatter.

Det väntas dom från Norrköpings tingsrätt i början av 2013.

Skriv på uppropet att HD skall pröva målet här!

Av pedagogiska skäl länkas en gång till till den av Peter Pettersson från Anarchos förlaget till svenska översatta filmen Pengar som skuld:

Se även på White TV:

Norrköpings tingsrätt ändrar grundlagen för att gynna bankparasiterna:

Överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom som gynnar banksters;

Hanserik Romeling, lagman Norrköpings tingsrätt, JK anmäld för grovt tjänstefel;

Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart;

Göta Hovrätt gynnar SE-banken jämt;

Bankparasitmålet överklagas till Högsta domstolen;

Upprop att HD skall pröva bankparasitmålet;

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

Google skadar White TV: fuskar med bankparasitmålet i Norrköpings tingsrätt;

Bank of England bekräftar att den största delen av pengarna görs av privatbanker genom lån;

 

 

De hemlighållna skälen för bankernas kontantdödande

Saturday, 17 November 2012 16:14

Tack vare Kristoffer Hells kontantuppror, har Sverige fått en gräsrotsrörelse som försvarar kontanterna, ibland litet elakt kallad kontantkramarna. Detta har lett till en intressant riksdagsdebatt mellan Ulla Andersson (V) och skandalomsusade finansmarknadsminister Peter Norman (M), som är djupt insyltat i finansmannens Maths O Sundqvists förintelse.

Eftersom bankerna och SVT, som vanligt när etablissemanget hotas, fegade ur en debatt där jag skulle ha försvarat kontanterna, vill jag här anföra de skäl, som förtigs i våra kvalitetsmedia, varför bankerna konspirerar mot kontanterna så till den milda grad, att 560 bankkontor i Sverige redan bojkottar kontanter, med Wallenbergarnas SEB i spetsen. Skälen anges i sin viktighetsgrad, det viktigaste först:

1. Etablissemanget vill ha makten över hela världen, NWO, och behöver då total kontroll över varje individ à la Orwells 1984. Om pengar enbart kan användas med elektroniska medel, kan bankerna och deras hejdukar, "säkerhets"tjänsterna, bekvämt spionera på oss. Då kan det utläsas mönster av våra köpvanor, karaktärsdrag och många andra privata egenskaper. Man kan spåra var vi befinner oss och man kan stänga vårt konto, ifall vi blir obekväma. Om staten anser sig ha "rätt" att lugga oss på pengar, så bokar den beloppet elektroniskt från vårt konto och vi sitter med svarte Pettern.

2. Etablissemanget vill att alla människor skall få ett litet chip installerat i kroppen, som kan övervaka, fjärrstyra och ekonomiskt förslava oss. Vi har redan ett litet chip på våra betalkort. Tekniken för chips i nanostorlek finns redan. Att flytta betalchipet från dagens kort in i själva vår kropp är en enkel match för dagens mind control teknologi. Med universalchippet i kroppen blir vi den perfekta arbetsslaven, som en robot. Se nedan Alex Jones intervju med modige insidern Aaron Russo, som har fått chiphorrorn bekräftat av Nick Rockefeller. Som hämnd blev Aaron Russo mördad. Teknologin att framkalla cancer finns. Se även filmen därefter hur Mind Control svinet Delgado fjärrstyr en tjur redan på 60-talet. Sedan dess har förminskningen av chips i kroppar utvecklats lavinartad.

3. Banker gör pengar själva genom fractional reserve banking. De behöver dock enligt kapitaltäckningskravet en liten bas, reserv, officiellt 8 %, i praktiken ofta mindre, för att kunna "trycka" pengar själva ur tomma intet, fiat-pengar. Ju mer pengar som tas ut från banken, desto mindre reserv stannar kvar hos banken för att kunna göra egna pengar. Om pengar på elektroniskt sätt flyttas från en bank till en annan, så stannar de i alla fall inom bankvärlden och kan missbrukas av den andra banken, att trolla fram pengar. Men om banken förlorar pengar genom uttag av kontanter, då flyttas makten över pengarna från banken till kunden. Det vill bankerna förhindra med kontantdödandet.

4. Då bankerna enbart behöver ha en liten bas, reserv, med pengar för att kunna skapa nya pengar genom utlåning, så är de livrädda, att för många kommer samtidigt och vill kräva ut sina pengar, s.k. uttagsanstormning eller bank run. Det klarar de inte av och efter en konkurs skulle det bli allmänt känt, att bankerna fuskar med våra pengar. Nu när krisen rycker allt närmare även till Sverige, blir risken för en bankrusning allt påtagligare. Lettland, England (Northern Rock), Grekland etc. har haft sådana skräckexempel för bankerna.

Uttagsanstormning i av SEB våldtagna Lettland

5. Kontanter är lagliga pengar; bankernas hemmagjorda inte. För att ingen skall kunna komma på tanken att jämföra penningkvalitén mellan lagliga kontanter och olagliga fuskpengar från privatbankerna, så är de angelägna, att utplåna den ovälkomna konkurrenten från den enda legitima penningproducenten: Riksbanken.

6. Att hantera kontanter medför större kostnader för bankerna, då de måste lånas in från Riksbanken och säkras mot rån och dylikt. Enbart transporten vållar extra kostnader.

 

2 journalistbarn mördad för att tysta ner Obamas inblandning i USA:s största anti-bankster-process

Friday, 02 November 2012 21:32

Den 18 april 2012 lämnade den amerikanska advokatfirman Spire Law Group in den största civilrättsliga ekobrott-grupptalan i amerikansk historia till United States District Court in Brooklyn, New York (Case No. 12-cv-04269-JBW-RML), en federal domstol. Stämningsansökan (858 sidor) kan laddas ner här. 841 käranden från hela USA kräver 43 biljoner US-Dollar ($43,000,000,000,000.00) från USA:s finanselit, då de har tvättat pengar i stor skala, lurat skattebetalarna och talrika låntagare. Deras namn publicerades först den 25 oktober 2012 och det vimlade av kändisar och höga djur i Obamas regering:

USA:s finansminister Eric Holder, stämd för ekobrott

- Eric Holder, justitieminister

- Timothy Geithner, finansminister, förr Goldman Sachs

- Tony West, vice justitieminister

- Robert Rubin, förra finansminister, förr Goldman Sachs

- John Corzine, förra gouvernour från New Jersey

- Valerie Jarrett, chefs rådgivare i Vita Huset, förr advokat i Chicago

- KAMALA HARRIS, justitieminister från delstaten Kalifornien

- VIKRAM PANDIT, nyligen avgått från ledningen i Rockefeller banken Citigroup

- resten av kändisarna kan läsas här

TV-kanalen CBNS-News med dess chef Kevin Krim var en av mycket få som vågade publicera dessa inför valet så heta namn. "Efter publiceringen av artikeln blev Kevin Krim kontaktad av vederbörande berörda av stämningen, och blev tillsagd att ta bort artikeln. Om han inte gjorde det skulle hans barn bli mördade. Kevin Krim lyssnade inte och tyvärr  2.5 timmar efter hotet blev två av hans tre barn mördade. Barnflickan hittades knivskuren bredvid och hon anses vara den skyldige.

Efter morden togs artikeln bort. Men eftersom folk är snabba att kopiera viktiga händelser på nätet, går den borttagna artikeln fortfarande att läsas" rapporterar FOLKVET.

SKRÄPO kontrollerade Expressen tog händelsen ur sitt politiskt brisanta sammanhang och informerade enbart om barnamorden.

Källa: http://www.hangthebankers.com/the-43-trillion-bankster-lawsuit-and-the-mysterious-murder-of-two-ny-toddlers

Kevin Krims hustru Marina kom hem och blev chockad av att se sina barn slaktade, då försökte barnflickan ta livet av sig. Bara idioter kan tro, att hon var mördaren. Dessa fruktansvärda barnamord visar återigen vilka extremt brottsliga krafter som ligger bakom Barak Obama och Vita Huset. Därför är ordet bankster fullständigt berättigat.