Svea Hovrätt kan inte utesluta pedofila övergrepp mot Elias, ger ändå total kontroll till fadern och inte Anna

2019-11-03 18:10

Den 31 oktober 2019 kom Svea hovrätt med ett interimistiskt umgängesbeslut i Anna fallet.

Rätten är hovrättsråden Ulrika Stenbeck Gustavson, referent, och Agneta Munther samt tf. hovrättsassessorn Christian Nilsson. Föredragande och protokollförare var hovrättsfiskalen Johanna Landström. Det var hon som också hade vägrat att ge Anna en vettig tid att besvara de 152 sidor i inlagan från faderns advokat, som hade 18 dagar på sig, men Anna bara en helg, då hon fick faderns 152 sidor först fredagen den 25.10.19. Efter mycket vädjande från Annas sida fick hon tid till den 30 oktober 2019, precis den dagen då en förhandling i Stockholms tingsrätt skulle äga rum huruvida fadern skulle bötfällas för de extremt många umgängessabotage som han gjort sig skyldig till, vilket jag, Henning Witte, själv var vittne till den 31 maj 2019. Elias har därför inte fått umgås med sin mamma på mer än 300 dagar, trots att han ideligen sagt att han vill det.

Det uppkommer misstanken om en konspiratorisk kontakt bakom eller mellan tingsrätten och hovrätten att skydda fadern fullt ut. I Svea Hovrätts beslut står nämligen att fadern inte ska bötfällas med vite för umgängessabotage och den för Anna och Elias viktiga terminen den 30.10.19 saboterats helt av Svea Hovrätt.

Agneta Bravélius skriver att Anna lämnade in sin inlaga på 110 sidor till Svea Hovrätt den 30.10.19 kl. 23.58 och hovrätten delgav sitt beslut den 31.10.2019 kl. 12.53. Det är då föga troligt att rätten hunnit gå igenom Annas 110 sidor med centrala argument. Deras interimistiska beslut inskränker moderns och barnets umgängesrätt ännu hårdare än den redan hårt kritiserade domen från Uppsala tingsrätt (2018), som Svea Hovrätt naturligtvis inte gav prövningstillstånd till.

Tre timmar varannan lördag under uppsikt av soc och en gång varje onsdag ett telefonsamtal under total övervakning av fadern blev hovrättens interimistiska beslut. Dom i huvudmålet hos Stockholms tingsrätt väntas inte förrän i mars 2020 (p g a Coronaviruset uppskjuten till december 2020) . Det passar till bilden att själva skälen till hovrättens beslut är extremt korta och utan argumentation, inte ens en sida:

I första stycket av de korta skäl beskrivs bara lagtexter. Det väsentliga innehållet har följande text:

Enligt hovrätten är det angeläget att ett umgänge mellan sonen Elias och Modern Anna kommer till stånd. Mot bakgrund av den nuvarande konfliktfyllda situationen bedömer hovrätten att det umgänge som gäller enligt den tidigare domen från Uppsala tingsrätt inte är förenligt med Elias' bästa. För att få igång ett umgänge som inte riskerar att vara skadligt för Elias framstår det för närvarande som nödvändigt att detta sker med hjälp av umgängesstöd. Hovrätten bifaller därför faderns överklagande, men anser inte att det finns skäl att begränsa sonens umgänge till endast ett tillfälle per månad. Elias ska därför ha rätt till umgänge med modern, utöver medgivet telefonumgänge, varannan vecka i närvaro av umgängesstöd på det sätt som framgår av beslutet. Det saknas skäl att förena beslutet om umgänge med vite. Med den här bedömningen följer också att Annas yrkanden i övrigt ska avslås.” (Namn ändrad av WTV)

Detta är allt! Bara ett stycke! Hovrätten struntar fullständigt i barnets intressen! Inga argument varför den nuvarande regleringen från Uppsala tingsrätt, som hade bekräftats av Stockholms tingsrätt, inte är förenligt med sonens bästa. Inga fakta varför det handlar om en konfliktfylld situation och varför detta är moderns fel. Inte ett ord om faderns extrema umgängessabotage under ett halvt år. Inga skäl varför umgängesstöd behövs, d.v.s. en polisliknade övervakning av umgänget verkställt av socialnämnden på Östermalm, som gett så många anledningar till tung kritik tidigare.

Ett sådant beslut är redan av formella skäl hårresande för en jurist, då det saknas juridiskt relevanta överväganden som relaterar till de över 250 sidorna från parternas inlagor.

Vad värre är så kan hovrätten inte utesluta att sonen Elias utsätts eller utsattes för pedofila övergrepp av sin far. Misstankarna är starka efter talrika läkares orosanmälningar (se WTV:s länkar nedan) och mycket obehagliga fotografier av skador på sonens snopp.

Anna lyckades komma över bevisning, som hon ingav till hovrätten, att polisen inte hade ens förhört fadern under fem polisutredningar som drogs igång efter läkarnas orosanmälningar under de senaste åren. Argumentet att polisen efter många utredningar kunde utesluta de pedofila misstankarna mot fadern är alltså bara tomt prat. Polisen samt socialtjänsterna i Uppsala och Stockholm/Östermalm har gjort ett horribelt arbete i detta fall och det är bl. a. därför att det haglat anklagelser om ett pedofilt nätverk i Anna-fallet.

Med det här beslutet finns ingen risk för fadern längre att pojkens tidigare klagomål mot honom hörsammas något mer. Nur har hovrätten satt stopp för framtida orosanmälningar, i alla fall till mars 2020.

Faderns ombud skriver till hovrätten:

För Elias del har psykologkontakt påbörjats genom BUP med psykolog Petra Ka. Elias har träffat Petra Ka för ett första bedömningssamtal. Psykologen noterar indikationer för beteende av anpassningsbarhet, svårighet att närma sig negativa känslor/upplevelser och att han förhåller sig neutral när han ska besvara frågor. Enligt psykologen kan Elias i nuvarande situation erbjudas behandling för att hjälpa och stötta honom i att uttrycka negativa känslor och stärka honom i hans rätt att få uttrycka vad han tycker. Far är positiv till sådan behandling. Enligt psykologen är bedömningen, efter samråd med BUPs traumaenhet, att det är möjligt att genomföra traumabedömning först då Elias' situation är trygg, stabil och då han skyddas från lojalitetskonflikt.

Detta tar fadern som argument att modern skadat sonen så allvarligt att umgänget ska nästan helt upphöra och enbart under kontroll av tredje part. Men även den mest obegåvade kan lätt dra slutsatsen att sonen försämrats på det ovan beskrivna sättet p.g.a. faderns påverkan, då sonen inte haft sådana symptom innan han vägrades kontakt med sin mor under mer än 300 dagar utan varit ensam med fadern hela tiden!

Under rubriken Elias & Anna saknar rättsskydd konstaterar Agneta Bravélius:

Men nu är både Anna och Elias helt chanslösa, det har det svenska rättssystemet säkerställt.

Myndigheternas handläggning av detta ärende är inte unikt, många av dessa fall följer samma mall. Jag får kännedom om nya fall varje vecka.

Hovrättsråden Ulrika Stenbeck Gustavson, och Agneta Munther samt tf. hovrättsassessorn Christian Nilsson och föredraganden hovrättsfiskalen Johanna Landström bör avskedas från Svea Hovrätt med omedelbar verkan. Vi kan bara hoppas att inga av dessa skandaljuristerna har egna barn.

-----------

Annat om Anna-fallet på WTV:

Anna lämnade hemligt brev till Trumps sändebud O'Brien, demo 15.8.19 vid Stockholms tingsrätt;

Carlqvist och Holfve oärliga, inga lärdomar av barns sexanklagelser mot Olof Palme;

Skandaldomaren Maria Hölcke nonchalerar läkarnas vittnesmål i Anna-fallet, vägrar att utreda pedofilmisstankarna;

Åklagaren Sara Norling saboterar pedofil orosanmälan, hör läkaren M B;

Flera åklagare i Stockholm hjälper misstänkt pedofil i Anna-fallet;

Annas sista processdag slutade lycklig, åklagaren misslyckades;

Uppsala tingsrätts Johan Borgström dömer kvinnofientlig, även i Anna-fallet;

Ingrid Carlqvist har förlorat sin journalistiska heder, lyssna till barnläkare i Anna-fallet!

Pedofilring styr LVU-barnomhändertagande enligt Ove Svidén;

Mossadkontrollerad polis och socialtjänsten i Uppsala och Östermalm hjälper pedofiler;

Barnläkaren K W K's orosanmälan saboteras av Socialtjänsten Östermalm Christina Witt;

Lena Holfve polisanmäld för förtal av Anna, nytt vittnesmål från barnläkare L B till hennes fördel;