7 nya hål hittat av Fokus Estonia, och lista med uppgifter för Haverikommissionen, Estonia Schweizerost

Sunday, 05 June 2022 16:49

Fokus Estonia kom den 2 juni 2022 med en gedigen lista med hemläxor för den svenska Haverikommissionen, SHK, där sju nya hål på styrbordssidan kunde avslöjas genom Lars Ångström & Co:

Sidan 11, om Evertsson 1 hålet:

"Kring detta hål finns utåt stående stålbalkar, samt en del av en fenderlist. Innanför hålet finns förvridna stålbalkar. Prover bör tas av stålbalkarna för metallurgiska analyser av dessa.

Områden nära kanterna på hålen uppvisar svartfärgade pålagringar. Det av yttersta vikt att provbitar av dessa plåtar skärs bort och bärgas för analys på land. Beroende på utfallet av analyser av pålagringarna kan det bli aktuellt att undersöka plåten där pålagringen satt."
.
"Evertsson 2 hålet
Den omfattande utpressningen av stålplåten på hålets högra sida, med dess avslitna spant, bör undersökas och prover skäras loss från insidan för metallurgisk undersökning.
Från Kurms utredning finns högupplöst filmmaterial från brottytorna kring hålet. Bilderna indikerarvatt det i detta fall handlar om ett sprödbrott. Kurms utredning använde sig av utrustning med upplösning 4K video och 24MP stillbildsfotografering."
.
"Kurm 1 hålet
Detta hål upptäcktes under den pågående privata utredningen ute på Östersjön och visar en uppsprucken skada ca. 80 x 40 cm stort.
I den undre kanten av hålet har fartygsplåten tryckts ut. Foto: Kurms utredning 2021"
Detta Kurm 1 hål och de som Fokus Estonia hittade i Kurms material, publiceras första gången! Varför visades det inte under Haverikommissionens presskonferens i november 2021?
.
"FE 1 hålet
Ur detta hål i fartygssidan sticker bland annat ett dörrhandtag ut, sannolikt från en av hytterna eller bastuanläggningen längre in i fartyget. I dess närhet syns stora förskjutningar i skrovplåten, vilka
indikerar förekomst av större hål längre in under styrbordssidan. Detta område är dock inte tillgängligt innan renspolning av bottensedimentet skett.
I en spricka omgiven av betydande skrovskador har ett handtagsliknande föremål tryckts ut. Foto: Kurms utredning 2021"
Detta är ett nytt hål som Fokus Estonia hittade i Kurms material.
.
"FE 6 hålet
Ännu längre akteröver än Evertsson 2 hålet, finns ytterligare hål som sträcker sig in under fartygssidan. En stålplåt tycks sticka ut ur skadeområdet. Genom renspolning av havsbottnen i
området kan skadans omfattning klargöras.
fartygets inre har tryckts ut genom skrovsidan bör göras, för att förklara uppkomsten av detta hål.
En fotogrammetrisk 3 D scanning av hela området, samt undersökning av om ytterligare delar från Foto : Kurm 2021
Ytterligare fyra hål har filmats, sammanlagt har nio hål identifierats i
styrbordssidan. Analyser av filmmaterialet visar att förekomsten av såväl hål som intrycknings- och utfläkningsskador är mer omfattande än vad som är känt och att dessa ligger delvis dolda."
.
M/S Estonias vrak är som en Schweizerost på styrbordssidan!
.
"Bulben
Delar av området på bulbens övre babordssida och upp på fartygssidan täcks fortfarande av sand som inte funnits där vid tidigare undersökningar. Sand och sediment kan lätt spolas bort. På så vis
kan en komplett 3 D scanning av hela bulben göras.
.
Bottenundersökning
Vissa delar av havsbotten vid Estonias styrbordssida, ser ut att bestå av synligt berg och större stenar.
Företrädare för SHK drog slutsatsen efter 2021 års undersökning av vissa skador på fartygets styrbordssida har orsakats genom kontakt med havsbottnen i detta område.
Vid Kurms utredning undersöktes havsbottnen utmed hela skadeområdet genom att borra ner ROVs manipulatorarm vid 9 positioner med ca. 3 meters inbördes avstånd. Dessa dokumenterades med position, video och bilder från 3 olika kameror på ROV:en. Vid en position påträffades sten eller berg ca. 20 cm ner i leran. Vid samtliga fall visade det sig, att det som såg ut som berg och stenar på bilderna, i själva verket är lerbotten eller lerklumpar."
.
"Vissa skador i skrovet synes korrelera med bottenformationer. Emellertid kan detta förklaras av att skadan tryckts ned mot bottnen. Efter de undersökningar som gjordes sommaren 2021 av SHK och OJK har antytts att vraket under mer än 20 år har flyttat och vridits sig. Det som
syns på bilderna skulle i så fall också kunna vara det rakt omvända, nämligen att skadan i fartygsskrovet format bottenleran.
Stillbild från Fokus Estonias filmavsnitt 16 där en bucklad stålplåt, övre halvan av bilden, lyfts uppåt efter att ha pressats mot en platt lerbotten, nedre halvan av bilden. Foto: FE arkiv
Ett viktigt steg för att överhuvudtaget kunna avgöra om delar av intryckningsskadan har något samband med bottnen är att utreda var fyllningen av sten- och sandmassor runt fartyget skedde då
man förberedde för betongövertäckningen och hur långt man kom med det arbetet innan det avbröts.
På den fotogrammetriska 3 D scanningen som gjorts syns till exempel tydligt en stenhög alldeles invid Evertsson 1 hålet."
.
.... "Vi rekommenderar att SHK, i enlighet med regeringens beslut och ändrade lagstiftning som möjliggör användande av dykare att parallellt med filmrobotar, faktiskt använda sig av dykare. Undersökningen
ges då en helt annan kvalitet då en dykare inte bara kan se ett område som del av en helhet, utan också har möjlighet att ta sig in i till exempel hydraul utrymmena, och assistera en ROV enhet långt in
på lastdäcket.
Det vore ett misstag att inte utnyttja denna möjlighet till en marginell merkostnad när all annan nödvändig infrastruktur finns på plats.
Fokus Estonia
Utredningsgruppen 20220525"
.
Enligt uppgifter från överlevaren Rolf Sörman ska i morgon på Nationaldagen igen VOS Sweet göra fotograferingen. De ska lämna Västervik kl 18:00.
.....
"Hela fartyget blev inte laserscannat och det har även diskuterats att göra en magnetisk undersökning fartyget och den förmodade vägen fram till platsen där hon nu ligger och visirets fyndplats. Förhoppningen är att hitta föremål, kanske t o m det s k Atlantlåset. Detta är intressant då hela JAIC rapporten bygger på förlorat bogvisir och öppen bilramp. Kanske är även den i rapporten visade ”manövern” i slutskedet felaktig.
Det har även förevarit en diskussion om att bärga bilrampen som inte längre sitter fast i fören, utan nu står på botten. Kan dokumentation ske på annat sätt än med bärgning så kommer den sannolikt inte bärgas här finns olika uttalanden från Estland och Sverige. Kran finns på fartyget VOS Sweet med kapacitet för ett lyft av den. Den väger ca 10 ton. Eventuellt måste det finnas dykare som fäster lyftanordningar på den och det har vi inte med oss." skriver Rolf Sörman.
.
Se även på WTV:
.
.
 

You must be logged in to comment.