Rättsstaten har redan kollapsat, modig polis slår larm, polischefen Eliasson måste avgå!

Saturday, 13 February 2016 23:38

källa: SvDpolisen Lars Alvarsjö sågar den svenska rättsstaten längs med fotknölarna

I SvD Debatt framför polisinspektör Lars Alvarsjö från Region Stockholm idag alvarlig kritik mot det svenska rättssystemet. En kort sammanfattning:

1. Sverige har med enbart 20 000 för litet poliser. Enligt EU:s genomsnitt borde det vara minst 30 000 jämfört med invånarantalet.

2. "Sveriges förmåga att bekämpa brott har under de senaste åren försämrats markant. " trots att flera poliser har anställts.

3. Utfallet från polisreformen: "Flera polisstationer har stängts eller fått begrän­sade öppettider och verksamheter har centraliserats till några få huvud­stationer. Den lokala förankringen har till stor del försvunnit."

4. "På utredningssidan drunknar man i ärenden – inte minst när det gäller grova brott och brott i nära relation. Mängdbrott som till exempel bostadsinbrott hinner polisen i dag knappt utreda över huvud taget."

5. Invandringen har "inneburit en stor påfrestning för poliskåren"

6. "... man är tvungen att göra en översyn av hela det svenska rättssystemet. " (fet genom White TV)

7. Den stora gruppen yrkeskriminella "har i dag blivit i stort sett straff­immuna".

8. " Åklagarna mäktar inte med den stora arbets­börda som dessa grupper orsakar. I stället för att anhålla och häkta dessa personer så lämnas åtalsunder­låtelse för merparten av de begångna brotten. "

9. "När det gäller tingsrätternas domar så staplas icke frihetsberövande straff, som villkorlig dom, skydds­tillsyn och dagsböter, på varandra in absurdum. Straff som för denna grupp gärningsmän är totalt verkningslösa. Endast i undantagsfall utdöms fängelsestraff där den dömde sedan friges efter två tredjedelar av strafftiden." (fet genom White TV)

10. " Åklagarna och domstolarna skapar med tiden en egen praxis när det gäller tillämpning av lagstiftningen som till sist urholkar rättsmedvetandet. " (fet genom White TV)

11. "Åklagarna väljer oftast att försätta en gripen på fri fot trots att han enligt rätte­gångsbalkens regler kan och bör begäras häktad."

12. "Domstolarna tenderar alltså att döma nästan uteslutande i de nedre ­delarna av straffskalan även vid återkommande brottslighet. Parallellt med detta har beviskraven i svenska domstolar höjts och bevisvärderingen förändrats. "

13. "I dag känner Sveriges poliser stor frust­ration över de kraftigt försämrade löne- och arbetsvillkoren. Resultatet blir att allt färre söker till polis­utbildningen och fler och fler poliser känner sig tvingade att lämna yrket."

14. "I en mängd förorter råder laglöshet där de kriminella gängen tagit över."

15. "Sammantaget resulterar denna oförmåga från rättsväsendet i gigantiska kostnader för samhället – dels ekonomiskt men även vad gäller ­lidande för brottsoffren."

White TV:s kommentar:

Jag tror att jag aldrig läst eller hört så allvarlig och svidande kritik mot rättsstaten i Sverige under mina 26 års domstolspraxis i Sverige. Jag har dock mest sysslat med tvistemål och inte brottmål, men även där upptäckt att 80% av de svenska domarna borde få sparken omedelbart.

Den svenska militära underrättelsetjänsten MUST hade redan under Palmeutredningen kommit under funt med att Mossad hade i smyg tagit kontrollen över polisledningen i Sverige. Detta fick jag veta efter kontakter med MUST i samband med mitt Estonia-arbete. Detta var alltså redan på 1980-talet! Sedan dess har det blivit ännu värre.

Efter massmordet på M/S Estonia har Mossad dessutom lyckats kapa den svenska mind control teknologin från militären. Med detta åstadkommer alltså främmande makt att fjärrstyra de flesta politiker, polisledningen, åklagare, domare och dumma journalister till Sveriges nackdel.

Utan kunskap om det hemliga mind control vapnet kan Sverige aldrig få en fungerande rättsstat tillbaka. Därför bör alla som vill befria Sverige från ondskan lära sig vad mind control är. White TV har under huvudmenyn "Praktiska konspirationer" en undermeny: Mind Control MK-Ultra. Mycket bra mind control forskningsmaterial finns även på mindcontrol.se

Tack Lars Alvarsjö för det stora modet att gå ut med denna information!

Andra alarm om Sveriges förlorade rättsstat på White TV:

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

Migrationsdomstolen spårar ur helt;

Flesta domare i Sverige värdelösa då under mind control;

Göran Lambertz och många andra domare befaras fallit offer för tankekontroll;

Vi och polisen kräks över kräket Dan Eliasson, polischefen måste avgå enligt SD:s och andras krav;

Demokratisering av Sveriges domstolsväsende;