Visar alla artiklar i Reinkarnation mot rasism > Du är själen, inte kroppen

Kanaliserad befrielseinfo från högre dimensioners varelser, närmaste månader konstiga tecken visas på himmelen och sedan tre veckor av mörker och elavbrott

2023-09-26 00:01

 

Izabela från södra Sverige har fått ny kanaliserad info från The Ancient Ones för 1,5 veckor sedan som konkretiserar bilden de sände 1 maj 2023 som WTV rapporterade om.

Archonternas och Reptiloidernas herravälde över jorden och vårt solsystem kommer att avslutas med ett slags rymdkrig som vi delvis verkar kunna se och aldrig sett förut. Många positiva utomjordingar från olika högre dimensioner har samarbetat i en teknologi som en gång för alla utrotar ondskan vi fått lida under sedan hundratusentals år. Izabela talar om "permanent cleansing". Good news!

Det ska börja under de närmaste veckorna eller månader med konstiga tecken på himmelen som ingen kan förklara med dagens vetenskap. Sedan följer tre veckor av mörker. Där kommer all el att slås ut och vi kommer att få kommunikationssvårigheter. Därför är det viktigt att ha kontanter, bytesmedel som silver och guldmynt, vatten och mat lagrade för minst en månad!

På himmelen kommer en ny konstgjord sol med ett öga visas under övergångsperioden. Inget att vara rädd för! Under denna period kommer jorden att darra kraftigt, dock inga jordbävningar och jorden själv, som också är en levande varelse, kommer att höja sin egenfrekvens d v s sitt medvetande.

Alla som vibrerar i kärlekens frekvenser kommer att få support av räddarna fram tills kriget mellan ljuset och mörkret, kärlek och ondskan är över.

Håll er undan från folk och platser som utstrålar negativa energier som politiker, höga polischefer, höga bankirer, media chefer, biskopar, chefer för underrättelsetjänster, maffian, höga frimurare, KI, Stockholms tingsrätt, Svea hovrätt, kyrkor, regeringsbyggnader, Livsmedelsverket, folkhälsomyndigheter, IVO, socialtjänster och andra negativa platser. Följ mycket er intuition! Bättre ensam än i dåligt sällskap. Du har alltid dina skyddsänglar med dig!

Izabela ger också en kort förklaring att man inte ska gå in i ljuset efter döden då detta är en mäktig Reptil-fälla att behålla makten även över själen för att kunna mjölka den och de reinkarnerade kropparna på Loosh-energy! Teknologin till detta befinner sig på månens baksida och Saturnus enligt Simon Parkes.

 

https://youtu.be/pwubZ9qkxsQ?si=8zEVZO4d2Da-iLXV

 

Se även på WTV:

Viktig info om Reptiloidernas stundande maktförlust från svenska Izabela; Titta på denna film från den 8 maj 2023 igen!

När du dör skall du inte gå in i ljuset. Är ett energinät att hålla själen kvar på jorden;

 

 

David Icke om demoniska besittningar och satanism; ta aldrig Ayahuasca!

2023-07-22 10:40

 

Bra intervju med David Icke om hur demoner först ta sig in i auran av en människa för att sedan ta över kroppen. Gör aldrig ett Ayahuasca-experiment, kändisdrogen från Amazonas! Då reser du till den fjärde dimensionen och utrymmet mellan våran tredje och den fjärde, som mest bebos av mycket negativa varelser som demoner och Reptiloiderna. De säger då: kommer du till oss kommer vi till dig, och vips har man fångat in en negativ besittning iform av demon eller Reptiloid utan att man blir medveten om det. Sedan börjar helvetet!

 

Se även på WTV:

Psykiatri professor Richard Gallagher bekräftar att demoner kan ta besittning över en människa;

 

 

Manipulationer i dagens samhälle

2022-10-16 14:49

Av Jan Erik Sigdell
---
I vår tids västerländska samhälle tycks de flesta inte tro på en Gud och skapare och en del av dem som gör det tror förmodligen dock inte på Satan. Den härskande eliten vill tydligen inte att vi skall
tro på någon sorts andevarelser. En del anser dock att vårt universum torde vara multidimensionellt och kanske ha upp till 12 dimensioner som vi inte kan varsebliva. Våra sinnesorgan är ju liksom vi tredimensionella och kan inte uppfatta vad som må finnas i andra dimensioner. Så vill man också ha
det i den så kallade eliten som själva vill vara gudar. Det är ju otvivelaktigt så att man för att kunna ha en högre position i det politiska spelet skall vara medlem av ett hemligt ordenssällskap av frimurartyp för att få spela med, eller annars får man nöja sig med en lägre roll. I sådana sällskap är det Satan som är ”gud” och man utövar i hemlighet ritualer och genomgår procedurer som därmed krävs. Vi lever i ett satanistiskt samhälle som vi hellre kallar materialistiskt, men det skall utomstående helst inte förstå. Satans listigaste knep är att han får oss att tro att han inte finns, så att han göra som han vill. Även kyrkor och trossamfund har mera eller mindre karaktären av ordenssällskap.
Vi skall inte veta att människan inte är den kropp vi befinner oss i utan den så kallade själen som handlar genom den och lösgör sig från kroppen när den senare dör, för att sedan gå vidare i andra
dimensioner, men sådan ”trams” vill eliten att vi inte skall vara medvetna om. Idag har man därför utvecklat ”motgifter” mot att tro på andra realiteter som vi inte kan medvetet varsebliva. Därmed är
det lättare för ”eliten” att kontrollera och manipulera oss. Ett slags motgift är vaccinationer med dolda avsikter.
Själsamputation genom vaccination samt ett tredje kön
Det rapporteras upprepade gånger att med de nya vaccinerna förlorar vaccinerade människor sin andlighet (åtminstone delvis och om de var andliga tidigare). De blir mer materialistiska och vissa säger att de inte längre känner Gud. Rudolf Steiner förutsåg detta redan för hundra år sedan. Han skrev (ett något förkortat citat översatt av mig) och man måste inta vara antroposof för att inse vad han talade om:
"Man kommer att avskaffa själen med läkemedel. Man kommer ... att hitta ett vaccin, genom vilket man i de tidigaste möjliga ungdomsåren, om möjligt redan vid födseln, kommer att bearbeta orga-
nismen på ett sådant sätt att människan inte skall komma på tanken: Det finns en själ och en ande.
Så skarpt kommer de två världsåskådningsströmmarna att konfrontera varandra: Den ena måste tänka på hur begrepp och idéer ... i verkligheten har vuxit fram ur ande och själ. De andra, som är
efterföljare till dagens materialister, kommer att leta efter det vaccin som kan injiceras i kroppen och göra den så att den genom sin uppbyggnad inte längre talar om sådant nonsens som själ och ande, utan bara talar om de krafter som verkar i det mekaniska och i det kemiska, som skapar planeter och solar ur världsdimman. Detta kommer att åstadkommas genom fysiska förfaranden. De materialistiska läkarna kommer att anförtros uppgiften att driva ut själarna ur mänskligheten. ...
Det farligaste inom den närmaste framtiden kommer att vara att omedvetet ge sig hän åt de influenser
som finns där. För om människan känner till dem eller inte spelar ingen roll för deras verklighet. ...
Mörkrets andar kommer att inspirera de människor i vilka de bor att hitta till och med ett vaccin för
att driva ut benägenheten till andlighet från den tidigaste ungdomen från själarna genom att fokusera
på kroppsligheten. På samma sätt som kropparna i dag vaccineras mot det ena eller andra, kommer barnen i framtiden att vaccineras med en substans, så att människorna genom denna vaccinering
kommer att vara immuna mot att utveckla det andliga livets "dårskap" ur sig själva. ...
Allt detta syftar till att hitta ett sätt att vaccinera kropparna så att de inte kommer att ge upphov till en benägenhet för andliga idéer, utan att människor hela livet kommer att tro enbart på sinnlig ma-
teria. På samma sätt som man idag ... vaccinerar mot konsumtion, kommer man att vaccinera mot anlag för andlighet."
(Rudolf Steiner i föreläsningarna den 7 och 27 oktober 1917).
https://ia904604.us.archive.org/22/items/rudolf-steiner-vortrag-zur-geistigen-impfung/Rudolf%20Steiner-%20Vortrag%20zur%20geistigen%20Impfung%20.pdf
---
Detta passar exakt in på de nuvarande ansträngningarna i världen, där man med den "stora omstarten" liksom med den "nya världsordningen" strävar efter ett mänskligt tillstånd som är fritt från alla
"nonsens"-idéer om "Gud och gudar" och om varelser och världar som är osynliga för oss. Vi ska robotiseras, nämligen genom genetisk omprogrammering, där nya gensekvenser i vaccinet ersätter
de gensekvenser som finns i den vaccinerade personens kropp. Även känslor av kärlek, medkänsla, sympati men också sorg över förlorade relationer till medmänniskor. Vi kommer att bli andligt för-
blindade och människans själ kommer att tas ifrån oss. Varför?
Den som inte har någon själ har inget evigt liv, utan endast eliten skall tillåtas leva mycket länge, om möjligt för evigt. Då kan människan inte inkarneras igen och en kvinna blir inte gravid om ingen ny själ kommer till henne för att inkarneras. Därför ska nya människor, om det behövs, "tillver-
kas" genom kloning. Detta är tanken med den "stora omstarten" och den nya världsordningen.
Eller har man missbedömt saker och ting i "eliten"? Endast om den borttagna själen skulle förstöras skulle denna beräkning gå ihop. Då skulle den nu själlösa kroppen verkligen bli en robot, som man kan kasta bort "efter användning". Han skulle i alla fall inte längre vara mänsklig, eftersom människan är själen och inte kroppen! Men kan man förstöra själen, människans gudomliga kärna? Denna kärna är den enskilda människan, men kroppen är bara dess "klädsel", som någon gång i förhisto-
risk tid skapades av skapelsen för att samla erfarenheter i olika på varandra följande inkarnationer.
Om man kunde förstöra själen skulle alla dess erfarenheter vara förgäves ...
Under vissa omständigheter kan själen bytas ut mot en annan, antingen avsiktligt eller för att den nya
"själen" gör personen mer "användbar". Denna "själ" är då snarare en varelse (möjligen en utomjording), som ska använda kroppen som en ny täckmantel. Det antas att ett sådant byte har gjorts med
vissa höga politiker för att påverka dem i vissa väsens (eventuellt utomjordiska) intresse. I detta fall är de inte längre den person de var, utan ser bara ut så. Detta kallas också för "soul scalping".
Den underförstådda livslängden bland "eliterna" är ett fenomen som också nämns i Bibeln: Methusalem skulle ha blivit 969 år gammal, Jared 962, Noa 950 och Adam 930 år. Den gamla sumeriska kungalistan är en gåta. Enligt den ska kung Enmenluana ha regerat 12 sars eller 43200 år och Alulim 8
sars eller 28800 år. Listan har fler sådana extremt långlivade personer. Detta verkar osannolikt och en förklaring skulle kunna vara att den sumeriska tidsenheten siar tolkas fel idag. En annan är att det verkligen fanns en tid då människor kunde bli så gamla i speciella fall. Det sistnämnda retar förmodligen en
del toppolitikers ego väldigt mycket och de skulle gärna vilja ha detta igen. I så fall får vi andra dock aldrig kunna bli så gamla, inte ens som själ genom många inkarnationer.
Men det skulle vara fruktansvärt tråkigt att i årtusenden alltid bara mestadels göra sk...! Bättre då variation i olika länder och kulturer och på andra planeter och ibland även i det andra könet.
När det gäller kön är det mera obestridligt än vad vissa vill ha det, att vår biologi faktiskt bara tillåter två kön. Det nya men konstgjorda könet i dag är de transsexuella, som inte bara är transvestiter, utan
som med alla medel vill tvinga fram det andra könet för sig själva. Man känner sig på ett sådant sätt,
men hur man än vänder och vrider på det förblir våra kromosomer oförändrade! Detta leder idag till och med till att man i vissa sammanhang officiellt skiljer på "menstruerande" och "icke-menstruerande
kvinnor"! Nya lagar skall göra detta – trots allt konstgjorda – val av kön möjligt även för barn utan
föräldrarnas samtycke. Vad leder detta till? Till en ny sexualitet! Om min fru hade en penis, hur skulle
vi göra det? Ja, hur tror du?... Ibland stöter vi på vissa webbplatser på Internet (och det till och med
oavsiktligt), som förmedlar motsvarande lämpliga partner och som gör reklam för transprostitution.Är det inte oerhört tragiskt när det för vissa (för en minoritet och lyckligtvis inte alls för alla) människor
knappast finns något annat sätt att leva än i sexindustrin? Det är också tragiskt när en motsvarande typ
av drogberoende utvecklas, nämligen regelbunden användning av hormoner. Vad händer då om dessa i kristider inte längre är tillgängliga?
Med detta har jag kortfattat berört verkliga problem som många läsare förmodligen knappt har tänkt på. Hur kan de lösas? Naturligtvis bara genom att erkänna transsexuella som likvärdiga människor i
samhället, och vi är förmodligen redan på väg dit. Men det är uppenbarligen fel att genom lag låta
minderåriga göra ett val som de inte kan göra utan mognad och en viss livserfarenhet. Statistiken visar att ganska många ångrar valet senare och till och med tar livet av sig. Den som inte är myndig kan väl-
villigt och neutralt förberedas psykologiskt för ett senare val utan att omedelbart ingripa medicinskt.
Det förefaller mig som om det finns en politisk avsikt bakom detta. Denna utveckling tjänar ytterligare
intressen hos "eliten": Barnlösa partnerskap begränsar befolkningstillväxten. Därför vill man främja
sådana förbindelser.
En annan aspekt: Många satanister dyrkar en "gudomlighet" som kallas Baphomet. Denna har en and-
rogyn kropp (dvs. med bröst och penis) och dessutom ett gethuvud. Är det meningen att detta "tredje kön" ska ha något med denna figur att göra? Allt förenas: människa och djur, man och kvinna, men det
saknas fortfarande någonting: livmoder och vagina. Kommer det också att läggas till en dag?
Jag minns att jag någonstans på Internet läste om en verkligt "galen" idé, tydligen från en så kallad "vetenskapsman", om att transplantera en kvinnas livmoder till en man för att sedan kunna
bära ut ett barn. Kan det här verkligen finnas ett samband med transhumanismen i det sataniska
dårhusets framtidsplaner, idén att göra mänskligheten androgyn genom genetisk manipulation?
Då skulle det inte finnas varken män eller kvinnor utan bara hermafroditer och begreppet äktenskap och familj, som är irriterande för den nya världsordningen, skulle slutgiltigt elimineras. Se
https://www.youtube.com/watch?v=Xi_xTF1AtPs! En sådan människoliknande varelse skulle
förmodligen till och med kunna befrukta sig själv ...
Satans dans med kristendomen
Satan kastades ut ur den ursprungliga skapelsen när Gud insåg hans sinnelag. I sin vrede ville han sedan gå sin egen väg och bygga upp ett slags alternativ skapelse, som naturligtvis inte kunde vara fören-
lig med den ursprungliga skapelsen. Satan ville då ta så mycket makt som möjligt och manifestera vrede och hat mot den Ursprunglige Skaparen i sin – egentligen – illusoriska skapelse. I den sataniska
sekundära skapelsen skall den egentliga Skaparguden, den Ursprunglige Skaparen, om möjligt inte
nämnas. Han skulle glömmas bort eller annars stå där snarare som en djävul. På något sätt lyckades
Satan få med sig en tredjedel av änglarna i den ursprungliga skapelsen in i sin dystra värld och lovade
dem att få leva ut sin egen egoism.
Mycket senare kom Jeshua (Jesus) som Kristi budbärare (denna beteckning, "den smorde", kan möjli-
gen hypotetiskt kopplas till Mummu i den sumeriska skapelseberättelsen). Varför budbärare? Kristus
har naturligtvis funnits från skapelsens början; Jeshua dök upp för bara två årtusenden sedan för att
undervisa mänskligheten. Genom honom ville Kristus ge oss viktig kunskap och sanningar som Satan
ville hålla borta från oss. En rörelse uppstod kring honom som blev en förnyelse av religionen till att
bli kristendomen. Den ursprungliga kristendomen innebar naturligtvis vad ett antal människor hade lärt
sig direkt av Jesus, särskilt hans lärjungar, men också vad andra hade fått höra i hans offentliga tal.
Denna kunskap spreds i samhället, till stort missnöje för Satan som ville dölja den.
Satan kunde till en början inte hindra spridningen av den nya läran. Då kom han på idén att infiltrera
den och omvandla den till något som var mer i hans intresse. Detta skulle då vara en skenbar kristendom, som skulle verka äkta på utsidan men som bakom denna fasad skulle vara censurerad och bättre
anpassad till hans idéer. Med andra ord, en förfalskad kristendom i många avseenden. Saulus, som till
en början hade kämpat mot kristendomen, blev utvald av Satan och uppmanades i en arrangerad vision
att förkunna en av Satan inspirerad "falsk kristendom", varefter han kallade sig Paulus. Det finns inte fåvmotsägelser mellan Jesu och Paulus läror (se http://www.wordwiz72.com/paul.html).
Senare insåg den romerske kejsaren Konstantin att denna lära var till nytta för hans makt för att bättre
kunna kontrollera det romerska folket. Men det gäller naturligtvis Paulus version. Den riktiga versionen skulle inte passa honom (och kejsaren skulle förmodligen inte heller ha förstått den). Från och med konciliet i Nicea år 325 förbjöds och förstördes kvarvarande texter från den tidiga kristendomen.
Den sanna Skaparguden kunde dock låta viktiga texter gömmas undan för att undgå förstörelse. Ett helt bibliotek med sådana originaltexter hittades 1945 i Nag Hammadi i Egypten, där koptiska kristna hade
gömt dem. Dessa utgör ett omfattande komplement till "Nya Testamentet" i Bibeln. Deras innehåll kallas "gnostisk kristendom", ungefär "den vetande kristendomen". Det grekiska ordet "gnosis" betyder
"kunskap", och dessa texter tillför alltså mycket kunskap till evangeliet.
Nu måste man skilja mellan en "gnostisk kristendom" och det som kallas "gnostiskt" i andra kretsar,
bara för att de tror att de vet vissa saker bättre. Dessa inkluderar vissa kretsar av mer frimurarliknande
karaktär som har kommit in på magi, såsom Golden Dawn, Thelema, under medeltiden John Dee och Edward Kelly, och så vidare. Dessa har inget alls att göra med gnostisk kristendom. (Det faktum att
"Rosenkreuzarna" ibland inkluderas är inte helt korrekt, eftersom de förmodligen i viss mån befinner
sig "mitt emellan"). Men för förtalets skull påstås sådana kopplingar alltför gärna, bara för att sann
gnostisk kristendom ses som ett hot mot kyrkliga och andra maktstrukturer. Även där är tyvärr makt
viktigare än sanningen!
Vem är då Jahveh?
"Gamla Testamentet" är egentligen Jahvehs bok och "Nya Testamentet" är Jesu bok! I "Gamla Testa-
mentet" nämns Jahveh mycket ofta (6800 gånger), men inte alls i ”Nya Testamentet”! Inte ens Tetra-
grammaton "JHVH". I stället används "Herre" (på grekiska "kyrios"). Handlar böckerna då verkligen
om samma person?
I Johannes 8 antydde Jesus svaret:
31 Jesus sade då till de judar som trodde på honom .....
42 Jesus svarade dem: ”Vore Gud eder fader, så älskaden I ju mig, ty från Gud har jag utgått, och från
honom är jag kommen. Ja, jag har icke kommit av mig själv, utan det är han som har sänt mig.
44 I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en
mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han
talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.”
Om vem sade Jesus dessa ord. Och vem är det som han själv nämner som sin "Fader"? Det finns nog
bara ett meningsfullt sätt att förstå dessa ord: "Fadern, djävulen" är JHVH! Och Jesus-Kristi Fader är
en Gud som är högre än JHVH, den sanna ursprungliga Skaparguden, i vars skapelse JHVH är en lägre
nivå som låtsas vara den enda Guden.
Enligt gnostiska texter: Satan kastades ut och transfigurerades i samband med detta till Jaldabaoth som
flydde till den mörkaste regionen, där han skapade sin egen "skapelse" under namnet Jahveh.
Ett annat av Satans strävanden är att splittra kristendomen i flera huvudgrupper och ett större antal sekter. Tyvärr verkar det till och med att vara så, att vissa sekter i hemlighet står under inflytande av olika varelser som utger sig för att vara "Jesus". Återigen, okunniga samfund av falska kristna. Begreppet "frälsning" skulle då också kunna förfalskas! Kan det vara så att det finns – horribile dictu – fall där sataniska varelser på så sätt binder själar till Satan eller sig själva och får dem att tro att det är till Jesus?
----
Jfr. http://www.mauricejohnsonarchives.com/Beware_of_fake_salvation.html
Mera om detta och annat kan läsas här:
https://www.academia.edu/83353859/Creation_Batrayalabcd och
http://www.christliche-reinkarnation.com/PDF/CreatBetrl1.pdf
(tidigare version "Darkening Skies":
https://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/esp_sumer_annunaki109.htm)
.
 

WOW! ABBA tillbaka efter 40 år! Tidslös bra musik för själen! Världens bästa band

2021-09-03 00:44

Källa

https://www.friatider.se/har-ar-abbas-forsta-nya-latar

"Det låtskrivarduon Björn Ulvaeus, 76, och Benny Andersson, 74, talat om i fem år hände plötsligt. Det svenska popundret Abba ger ut ett helt nytt album – Voyage – med tio låtar den 5 november. De två första låtarna släpptes på torsdagskvällen och kan höras nedan.

"Vi tog en paus på våren 1982 och nu har vi bestämt att det är dags att avsluta den pausen", skriver Abba i ett pressmeddelande.

De två nya singlarna låter påfallande likt Abba när de var som störst. Enligt Agnetha Fältskog, 71, är det Benny Anderssons analoga studio på Skeppsholmen i Stockholm som har använts för inspelningen, och av de två första låtarna att döma har bandet avhållit sig från att använda mer sentida teknik såsom autotune vid produktionen, även om enskilda undantag hörs."

För mig har ABBA hela tiden varit världens bästa band. Deras musik är tidslös och alltid bra för själen. Fantastiskt att dessa fina och vackra röster har kunnat bevaras under 40 år! Trodde inte det var möjligt.

Att lyssna till dessa två nya och mycket berörande låtar är som en tidsresa till Sveriges glanstid! Hoppas detta kan bidra att bygga upp Sverige igen till ett glansland, fri från främmande makt som vill förinta Sverige, fri från den djupa staten som våldtar hela planeten och som har ett extra djävulskt öga på Sverige.

Lyssna även på WTV:

Lena Anderssons låt Säg det med en sång (Björn och Benny) förtryckt då extremt vackert, Melo 1972;

Rysk modern musik mycket vackrare än vår i Väst;

Britney Spears också offer för Musikindustrins 'Mind Control' Program;

Stalinistisk censur i Sverige: Filmhuset diskriminerar Jüri Lina;

Eurovision jury uppenbart under mind control;

Den första filmen nedan fick 2,6 miljoner visningar under de första sju timmarna. Vilken succé! Grattis ABBA! Ni är bäst!

 

https://youtu.be/pAzEY1MfXrQ


https://youtu.be/uHU48c-dtqk

 

https://youtu.be/6i-lN3UpyBU

 

 

Demoner från 4. dimensionen har mycket makt över många människor, måste sparkas ut

2019-12-01 14:26

Den här videon är en viktig pusselbit för att kunna förstå att hela planeten jorden fjärrstyrs av den 4. dimensionen, som för det mesta är befolkad med negativa varelser. Därför går vi nu direkt rakt in i den 5. dimensionen när jorden tillsammans med oss höjer sitt medvetande. Hur det går till i den fjärde dimensionen vet vi ju redan.

Annat om demonpacket på WTV:

Om demoner och aborterade foster i vacciner;

Psykiatri professor Richard Gallagher bekräftar att demoner kan ta besittning över en människa;

Simon Parkes bekräftar att andar, jinn och demoner finns;

Vad är ett spöke? En astral kropp?