Bara Sverige, Finland och Estland får undersöka Estonias vrak, kroppar får inte tas hem

Saturday, 05 June 2021 12:52

engelsk sprängladdning hexakomposit, förmodligen från MI6, som inte smällde av vid Estonias för

https://youtu.be/Ur0AwBRUrHU


-
Regeringens proposition till Riksdagen som nu blivit antagen:
-
På sidan 12 talar Regeringen om en olycka. Det korrekta ordet är dock katastrof då ett attentat inte kan uteslutas. "... endast gälla sådan verksamhet som bedrivs av en
myndighet i Estland, Finland eller Sverige eller på uppdrag av en sådan
myndighet. Undantaget gäller dessa länders myndigheters anställda och
uppdragstagare oavsett medborgarskap. För svenska myndigheters
vidkommande omfattar det nya undantaget i första hand åtgärder som
vidtas av eller på uppdrag av Statens haverikommission men det medger
även att undersökningar utförs av andra myndigheter för angivna syften,
t.ex. med anledning av vad Statens haverikommissions undersökningar
visar. Mot bakgrund av vad som konstateras i avsnitt 5.1 gör regeringen
bedömningen att ett så formulerat undantag även är förenligt med
Estoniaöverenskommelsens kriminaliseringskrav. ...
Det nya undantaget omfattar verksamhet som avser att utreda
förlisningen, vilket innefattar såväl orsaken till förlisningen som dess
förlopp. Även utredningsåtgärder som sker för att utreda eventuella
rättsliga konsekvenser av förlisningen omfattas av undantaget. Som
exempel på sådan verksamhet som ryms inom undantaget om den sker för
att utreda förlisningen kan nämnas t.ex. undersökning och dokumentation
av fartygets skrov, särskilt av befintliga skador i skrovet, inklusive sådana
som tidigare inte dokumenterats. Detta kan innefatta friläggning av delar
av skrovet som täcks av bottensediment. Det kan också innebära att
fartygets insida i anslutning till skador i skrovet dokumenteras. Vidare kan
undantaget innefatta dokumentation av havsbottnen runt vraket,
provtagning av material i skrovet, t.ex. av metallen i anslutning till skador
för vidare analyser, provtagning av havsbottnen för vidare analyser samt
bärgning av mindre delar från fartyget eller lösa delar som ligger på
havsbottnen."
-
Den nya lagen är bristfällig av minst två anledningar:
1. De anhöriga som vill bärga kropparna av sina närstående borde få göra det.
2. Andra stater, som t ex Frankrike där jag hade min stora Estonia-rättegång borde också få undersöka förlisningsorsaken.
 

You must be logged in to comment.