Kreugermordet början till lösning av Raoul Wallenberg Gåtan

2012-06-30 20:48

 

Varför tog Gestapo-Müller på sig mordet på RW?

Många anser att det fattas en viktig pusselbit i gåtan om Raoul Wallenbergs öde. White TV hade bidragit med en ny infallsvinkel, nämligen att sista chefen för Gestapo (Geheime Staatspolizei), Hitlers fruktade 'säkerhets'tjänst, en doldis som heter Heinrich Müller, hade tagit på sig mordet på Raoul Wallenberg. Han nämnde det i förbigående i sitt anställningssamtal med en CIA-chef i Schweiz 1948, en av den beryktade Allen Dulles underordnade. Han påstod att hans andre man i Gestapo, Willi Krichbaum, skulle ha utfört dådet i all hemlighet, utan att lämna några spår. Det finns inga tvivel på att källan Gregory Douglas är äkta. Det kan naturligtvis inte uteslutas att Müller eller Krichbaum ljög. Men det finns föga indicier för det.

Willi Krichbaum inordnades efter kriget i amerikansk tjänst under Operation Paperclip, och gavs sedan en överordnad possition under den tidigare nazigeneralen Reinhard Gehlen, i hans uppbyggande av en ny Västtysk underättelsetjänst.

Ny bok belyser händelserna i Budapest

Efter Raoul Wallenbergs försvinnande den 17 januari 1945 i Budapest var det många som tyckte, att Gestapo, kanske med hjälp av plikorsarna, de ungerska nazisterna, hade röjt Raoul Wallenberg ur vägen. Redan den 8 mars 1945 rapporterade den ryskkontrollerade ungerska radiostationen Kossuthradio:

"En av ledarna för Röda korsets arbete i Budapest ..... var Raoul Wallenberg, som försvann utan spår den 17 januari. Alla tecken tyder på att han mördats av Gestapo-agenter." (Raoul Wallenberg, av Bengst Jangfeldt, Wahlström & Widstrand, 2012, sid. 443, senare förkortat RW BJ).

Jangfeldt menar att detta av allt att döma var ett villospår utlagt i Moskva i syfte att försöka få Sverige att sluta intressera sig för Wallenberg. Men, på sidan 443-445 redogör han för raka motsatsen: i mitten av februari 1945, bara tre veckor före radiosändningen, meddelar Stalins ambassadör i Stockholm, den allmänt uppskattade och mycket begåvade madame Aleksandra Kollontay, till Raoul

Alexandra Kollontay, Stalins ambassadör i Stockholm 1930-1945, första kvinnliga sändebudet i Europa

Wallenbergs mor Maj von Dardel att Raoul fanns i Sovjetunionen och att han behandlades väl. "Vid ungefär samma tidpunkt bad Kollontay utrikesminister Christian Günthers hustru Ingrid om ett möte, under vilket hon framförde budskapet att "Raoul Wallenberg finns i Ryssland i livet och det var bättre för honom om svenska regeringen inte bråkade om detta". Kollontay försäkrade också att Wallenberg "behandlats väl" (RW BJ, sid 445). Raouls familj underrättades om detta först tre år senare och allmänt känt blev mötet först 1951.

Fredrik och Maj von Dardel, Raoul Wallenbergs föräldrar

Ljuger Stalin?

Det är helt klart att Stalin ville framföra budskapet till den svenska regeringen, att han har fångat Raoul Wallenberg. Detta framkommer också av en rad andra omständigheter. Därför är det helt fel att tolka radiosändningen den 8 mars som desinformation från rysk sida. Varför skulle Stalin torpedera sitt budskap med denna radiosändning? Det är mycket mera sannolikt att radion helt enkelt rapporterade sanningen. Jag har hittills inte kunnat hitta något argument, varför Gestapo-Müller skulle ta på sig ett mord i onödan i en situation, då han lever som en fri och rik man i Schweiz 1948 och dessutom, om det hade varit fråga om en lögn, skulle ha belastat en tidigare kollega, Krichbaum, vilken framöver skulle komma att utföra viktiga arbetsuppgifter för CIA under Project Paperclip.

Den 28 mars 1945 skriver Röda kors medarbetaren i Budapest, Valdemar Langlet, om Raoul: "Något belägg för att han skulle ha blivit mördad på den resan föreligger icke, men å andra sidan synes inga av de ryska myndigheter med vilka jag haft beröring ha kännedom om en sådan resa, varför det kan vara möjligt att han i verkligheten råkat i händerna på förklädda pilkorsare, i vilket fall man kan frukta det värsta om hans öde" (RW BJ, sid 434).

Varningar om att Gestapo ville mörda RW hade nått Sveriges ambassad innan dennes försvinnande. Bengt Jangfeldt skriver: "Envoyé Danielsson fick ett förtroligt meddelande, att Gestapo och SS ville göra slut på Raouls arbete och ej skydde radikala medel. Han meddelade Raoul detta och det beslöts att han skulle försöka komma över på ryska sidan med en del av sina skyddslingar" (RW BJ, sid 451-452). Danielsson var under den aktuella tiden Sveriges ambassadör i Budapest, (vilken senare vägrade att träffa Raouls mor.)

Även Sveriges ambassadör i Moskva vid den tiden, Staffan Söderblom, var av åsikten, "att Wallenberg kunde ha råkat ut för 'någon olycka' (RW BJ, sid 452-453). I ett möte med Skandinavienchefen för Stalins utrikeskommissariat Alexander Abramov den 26 december 1945 uppger Söderblom sin "personliga mening": "Jag förmodar att Wallenberg inte längre är i livet. Möjligtvis har han dött som ett resultat av bomber ifrån tyskt flygvapen eller på grund av ett överfall av ungerska eller tyska militärer som har uppenbarat sig i sovjetisk förklädnad." (RW BJ, sid 467). Söderblom har kritiserats hård för detta, men han kanske visste mer än vad han fick säga och framförallt ville han kanske hjälpa Raouls familj att inte göra sig onödiga förhoppningar längre.

Varför stoppade Sverige två böcker om RW:s försvinnande?

Den ungerske journalisten Jenö Lévais publicerade 1948 boken Raoul Wallenberg: hjälten i Budapest, först på ungerska, sedan på svenska. Lévais hade räddats av Wallenberg och mycket god kunskap om förhållanden kring honom. Boken anser också att RW mördats av pilkorsare, nazister. Trots att denna passus censurerades bort i den svenska utgåvan tvingades förlaget Saxon & Lindström att dra tillbaka och makulera de resterande böckerna. Samma öde drabbade Lars Bergs (nära medarbetare till RW) bok från 1949 Vad hände i Budapest? (RW BJ, sid 505). Om någon av White TV:s tittare har tillgång till dessa bortcensurerade böcker vore jag mycket tacksam, om jag kunde få tillgång till dem!

Strax efter WWII verkade den härskande meningen vara, att RW hade mördats av nazisterna.

Samtidigt invänder alla med rätt, att det fanns många bevis att Stalin hade fångat RW. Det enda som dock är säkert bevisat är att Stalin gav häktningsordern att gripa RW den 17 januari 1945 och att många personliga tillhörigheter återförts 1989 från Ryssland till familjen Wallenberg, som t ex hans pass och ungerska körkort.

Tunna bevis för att RW fängslats i Sovjet

Kan det ha funnits en anledning för Stalin att missbruka situationen att Gestapo eventuellt mördade RW när han var på sovjetisk territorium ? Gestapo-Müller påstår ju att han gav order till SS-Oberführer Willi Krichbaum att utföra mordet så hemligt som möjligt, för att inte stötta sig med Himmler, som lät RW agera fritt i utbyte mot fredsförhandlingar med de västliga allierade via Sverige. Missbruket skulle i så fall vara att Stalin lögnaktig påstod att ha RW i sitt våld för att pressa Sverige. En närmare granskning av Stalins bevis för att ha arresterat RW visar, att alla dessa bevis är förvånansvärd tunna. "Uppgifterna om Raoul Wallenbergs öde efter den 17 januari 1945 är knapphändiga och delvis motsägelsefulla" konstaterar Jangfeldt på sid 419.

Här finns inte utrymme att gå igenom alla ryska 'bevis' för att RW satt fången i Sovjet, men några axplock skall göras. Ett nyckelvittne som vill ha delat cell i Lubjanka med RW är Gustav Richter (RW BJ, sid 436-442). Men Richter var SS-Hauptsturmführer och Adolf Eichmanns bödel i Rumänien. Han blev fri 1955 då han kom till Väst-Tyskland. Först 1957 kom han med sitt vittnesmål. Då är det inte uteslutet att SS-kamraten och f.d. vice Gestapochefen Willi Krichbaum eller hans medarbetare på västtyska BND (Bundesnachrichtendienst - Tysklands SÄPO) har instruerat honom att ljuga, för att låta fienden Sovjet stå i dålig dager och ge sig själv ett falskt alibi. Richters och Loydas vittnesmål från 1990 matchar inte heller riktigt (RW BJ, sid 441).

Andra vittnen hade enbart knackningskontakt, med någon, som de trodde vara RW, men aldrig sett honom. Här är vittnet Coen från Brygidki-fängelset intressant (RW BJ, sid 462-466). Han är mycket trovärdig. Han uppgav bl a att RW skulle ha berättat att han skulle ha en bror i Amerika. Men att Guy vid detta tillfälle uppehöll sig där kunde Raoul rimligtvis inte veta, ifall han satt i sovjetisk fångenskap. Men Stalin visste det och kunde ha spridit falska spår genom att träna folk att utge sig för att vara RW genom knackningar.

De få sovjetiska pappersdokument som finns kan lätt ha blivit förfalskade. Inga förhörsprotokoll finns bevarade och dödsattestets äkthet från 1947 har ifrågasatts på bred front (RW BJ, sid 447). Under förhör med andra, där det hade legat nära från sovjetisk håll att gå in på RW, blev han aldrig nämnt (RW BJ, sid 462).

Nyttjade Stalin Raoul som utpressningsverktyg?

En tung anledning för Stalin att driva med Sverige skulle kunna ha varit att han blev förbannat på Wallenbergarna, att de inte delade med sig av rånbytet från mordet på Ivar Kreuger, förmodligen det största rånmordet i världshistorien. Stalin hade ju skickat ett helt killer team till Paris för att lönnmörda Ivar Kreuger i samarbete med häradshövdingen Marcus Wallenberg. Stalin kanske ville använda Raoul Wallenberg som påtryckningsmedel?

Stalin lyckades i sin utpressning

Tydligen lyckades strategin då Stalin fick en extremt stor kredit på 1 miljard kr av Sverige 1946 (rysskrediten) trots USA:s och DN:s ilska över stödet till fienden (lånet blev mindre då). Stalin lyckades dessutom att Sverige vek sig i den s.k. baltutlämningen, ett fruktansvärd svenskt brott, då alla visste, att balterna och tyskarna gick en säker tortyr och massakrering på det vidrigaste sättet till mötes.

Stalins kovändning

Vid årsskiftet 1946/47, kort efter att krediten hade utbetalats, blev det plötsligt en tydlig vändning i Stalins Raoul Wallenberg politik (RW BJ, sid 471). Plötsligt menade Stalins ombud Vysjinskij efter förnekandet att RW skulle vara i Sovjetunionen: "Det återstår endast att förmoda att Wallenberg omkom under striderna i staden Budapest eller också att han greps av pilkorsarna" (RW BJ, sid 474).

Vad ville Wallenbergarna och den svenska staten dölja?

Oberoende om Stalin eller Hitler mördade Raoul Wallenberg så går den påfallande svenska undfallenhet att få tillbaka honom och att få ljus i mörkret kring hans öde enbart att förklara med risken, att det nedtystade mordet på Ivar Kreuger den 12 mars 1932 kommer till allmän kännedom. Då skulle Wallenbergarna och sossarna ha förlorat sin makt, som de precis vunnit tack vare mordet.

Artikeln i Wall Street Journal 2009-03-02 av Joshua Prager (i filmen nedan sade vi New York Times, vilket är felaktigt) visar tydligt hur makthavarna i Wallenbergsfären mörklade RW-fallet, deras egen släkting! Man ville inte ha RW tillbaka och man ville inte veta vad som hade hänt honom. Jacob och Marcus Wallenberg skrev enbart två brev för att hjälpa till i sökandet efter Raoul. De vägrade att träffa von Dardels Wallenberg Action. De gav iskalla handen till Raouls föräldrars och syskons vädjan om hjälp. Guy von Dardel bad Peter Wallenberg om 50 000 USD för sökandet efter brodern Raoul, men fick inget. När jag nu läste om det fruktansvärda lidandet som Raoul Wallenbergs närmaste ha blivit utsatt för, fick jag kämpa med tårarna. Det händer sällan.

Nina Lagergren, Raouls sörjande syster

Fram till 1987 hade Sverige aldrig nämnt en gata efter den stora sonen, som hyllas utomlands, inget frimärke, inget monument. Sverige vägrade att ta amerikansk hjälp (Averell Harriman) i att hitta RW, vilket förvånade USA mycket.

Dags att Wallenbergarna visar upp sina arkiv

Wall Street Journal rapporterar (se ovan) att Wallenbergbanken vägrade att ge Raouls familj tillgång till Wallenbergarkivet med argumentet, att arkivet enbart skulle stå till förfogande för seriös forskning.

Det är dags att Riksdagen stiftar en lag som tvingar Wallenbergarna att offentliggöra hela deras arkiv. Då kommer många dammiga lik att falla ur garderoben!

<!-- Begin MediaCreeper tracker code --><a href="http://mediacreeper.com/latest" title="MediaCreeper"><img src="http://mediacreeper.com/image" alt="MediaCreeper" onerror="this.src='http://mediacreeper.se/image';" style="width: 80px;height: 15px;border: 0px;"/></a><!-- End MediaCreeper tracker code -->

Tips välkomna: Har du några ideer, uppslag el. information om Gestapo Müllers och/eller Kreugermordets relation till Wallenberg-gåtan, så är White TV tacksam att få ta del av dessa. e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Filmen nedan föll offer för Vimeo-censuren. Här en länk till YT:

https://youtu.be/gyvmduNR2yM

Kreugermordet början till lösning av Raoul Wallenberg Gåtan from Henning Witte on Vimeo.

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.