Är ”Politiskt korrekt” ursprungligen en marxistisk form av tankekontroll?

Friday, 17 March 2017 00:00

Historiska tankar  av Jan Erik Sigdell:

Är ”Politiskt korrekt” ursprungligen en marxistisk form av tankekontroll?

Begreppet ”politiskt korrekt” användes mycket idag, men varifrån kommer det? Historiskt sett tycks det faktiskt vara en marxistiskt idé och hör därmed till den vänsterextrema terminologin med vilseledande formuleringar som skall dölja vad som verkligen ligger bakom. ”Man får inte säga så” och ”man skall säga så” är ett sätt att styra människors medvetande, mind manipulation, tankekontroll. Så inskränks tanke- och yttrandefrihet i vårt samhälle för att styras i önskade banor.

William Lind (se referens) skrev i en artikel: ”Kulturell marxism är en gren av den västerländska marxismen som skiljer sig från marxism-leninismen i den förgångna Sovjetunionen. Den är allmänt känd som ’multikulturism’ och mera informellt som politisk korrekthet. Från början visste förespråkarna för den kulturella marxismen att de kunde arbeta effektivare om de döljer sitt arbetes marxistiska natur och de använde därför begrepp som ’multikulturism’.”

Den marxistiska teorin räknade med att kommunismen efter det 1a världskriget skulle ersätta kapitalismen i hela Europa, men så blev det inte. Varför? Två marxistiska teoretiker, Anton Gramsci i Italien och Georg Lukacs i Ungern, insåg att den västerländska kulturen och den kristna religionen förbländade arbetarklassen så att kommunismen blev omöjlig i väst innan dessa kunde förintas. Lukacs visste att om han kunde förstöra den västerländska sexuella moralen så vore detta ett stort steg mot förintelsen av hela den västerländska kulturen. En grupp av tyska marxister sammanställde en arbetsgrupp i Frankfurts universitet som de kallade Institutet för Social Forskning, senare kallad Frankfurtskolan. Därmed uppstod den kulturella marxismen. Denna skolans medlemmar flydde undan Hitler till New York. Efter det 2a världskriget återvände de till större delen till Tyskland.

För att översätta marxismen från ekonomiska till kulturella begrepp måste medlemmarna i Frankfurtskolan på flera punkter motsäga Marx. De viktigaste av dem var Max Horkheimer, Theodor Adorno, Wilhelm Reich, Eric Fromm och Herbert Marcuse. De argumenterade att kulturen var ett oberoende och mycket viktigt begrepp i marxismen. De insåg då att arbetarklassen inte skulle kunna genomföra en marxistisk revolution för den blev med tiden en del av mellanklassen, den hatade bourgeoisien. Vem skulle då kunna göra det? Marcuse hade stannat i New York och gav på 1950-talet svaret: en sammanslutning av färgade, studenter, feminister och homosexuella.

Man kritiserade varje traditionell institution, särskilt familjen, för att brutalt och outtröttligt bryta ner dem. Man skrev en rad ”fördomsstudier” och förklarade varje person som trodde på den västerländska kulturen som ”rassist”, ”sexist”, ”homofob”, ”fördomsfull” eller ”fascist” och därmed mentalt sjuk. Därmed kritiserade man också politiska formuleringar som ansågs inkorrekta för en viss politisk riktning, i detta fall den marxistiska riktningen. Men senare har tydligen principen att som åsiktsstyrning värdera vad som är ”korrekt” eller ej övertagits av en del andra politiska riktningar.

Frankfurtskolan korsade sedan Marx med Freud och tillgrep tekniken för psykologisk konditionering. I samarbete med Hollywood strålade de i varje amerikanskt hem in en TV-show i vilken den ende vite mannen som förefaller normal var homosexuell. Läsaren minns kanske att man på 1980-talet ofta såg ett homosexuellt par i sådana TV-serier. Idag ser man detta inte så ofta (antagligen, jag ser inte sådana serier…).

Marcuse skrev om arbeten av andra medlemmar i Frankfurtskolan för att göra dem aptitliga för högskolestudenter. I sin bok Eros and Civilization argumenterade han att om man befriade sexualiteten från alla bojor kunde man lyfta upp lustprincipen över verklighetsprincipen och upprätta ett samhälle utan arbete men med bara nöjen (uttrycket ”make love not war” kreerades av honom). Han gjorde en insats för en ”befrielsetolerans” med tolerans för alla idéer från vänstern men intolerans för varje idé från högern. Man ser ju i dagens politik i de flesta europeiska länderna vad detta har lett till… Just detta med ensidig tolerans är ju vad det i verkligheten är fråga om när man kläder begreppet i den luddigare formuleringen ”politisk korrekthet”. Denna ”sneda tolerans” faktiskt definierar sådan ”korrekthet” som en litet prydligare omskrivning som bättre döljer vad det verkligen är fråga om.

Ett brutalt men aktuellt exempel på sådan ensidig tolerans är att man å ena sidan anklagas för hets mot folkgrupp och ”hate speech” om man med fakta yttrar kritik mot migranter och migrationspolitikens urartande, medan hets mot den inhemska folkgruppen med våldshandlingar från en icke ringa del av migranterna tolereras fullt ut. Å ena sidan får man inte tänka högt, å andra sidan accepteras kriminalitet på ett sätt som närmast främjar den. Vissa likheter med nazism, fascism och sovjetkommunism är naturligtvis rent tillfälliga. Här blir ”politisk korrekthet” till politisk hjälplöshet inför en situation som visade sig vara långt värre än man hade tänkt sig och ett sätt att försöka ”rädda rumpan” för de ansvariga. (För övrigt är namnlikheten mellan Marcuse och Mabuse i Fritz Langs filmer om ”Herrschen des Verbrechens” från 1930-talet dock verkligen tillfällig, fastän den lätt kommer en i sinnet.)

Ser du också rötterna till nutidens genderideologi? Där är det inte bara fråga om den – givetvis berättigade – likvärdigheten av alternativa former för hur en person vill uttrycka och leva sin sexualitet, utan också om att koppla isär sexualitet från den kärlek som i en parrelation traditionellt upplevs biologiskt och psykologiskt, och det är också frågan om sex utan fortplantning och därmed utan familjebildning. Det senare är också en ideologi med målet att begränsa befolkningstillväxten. Sex för nöjes skull och inte av kärlek…

Det bör nu vara dags att avslöja multikulturalism och politisk korrekthet och göra klart för folket att dessa i verkligheten är en kulturell marxism, som tydligen strävar efter att erodera samhället och dessutom också efter att förinta kristendomen. Beträffande den senare vill jag tillägga att den kyrkliga kristendom som idag är spridd i västvärlden inte är den ursprungliga kristendomen som uppstod kring Jesus, den gnostiska kristendomen, som sedan förvanskades av Paulus. De då rådande makterna (som ännu idag styr världen) bekämpade det som Jesus lärde och satte in Paulus för att sprida en förfalskad kristendom som bättre passade deras planer. Men är det då den rätta vägen att utrota all kristenhet? Eller skall man hellre återuppliva dess sanna ursprung som har lämnats glömd i historiens dystra vrår?

Vad beträffar alternativa former för att leva sin sexualitet vill jag med denna sammanställning ur olika källor på intet vis fördöma någon av dem, så länge alla frivilligt och utan tvång deltar i sexuella situationer, utan endast den strävan som är märkbar i samhället att till förmån för andra former nedvärdera den traditionella heterosexuella livsstilen. Alla former är i princip likvärdiga så länge de är frivilliga, faktiskt också heterosexualitet…

För övrigt må nämnas att den kyrkliga ”kristendomens” fördömande av sexualiteten som synd är en förmodligen avsiktlig feltolkning av 1Mos 2. I Eden stod två träd, livets träd och kunskapens träd. Det senare heter på hebreiska etz ha-da’at, vilket ordagrant betyder ”vishetens träd”. Man har velat förbinda trädet med ett annat ord jada’ som dyker upp först i 1Mos 4:1: ”Och mannen kände (jada’) sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain…” – där ordet ”känna” tolkas som att ha kunskap, vilket inte blir lika tydlig i den svenska översättningen som i översättningar andra språk: he knew Eve, er erkannte Eva …). Så har man här associerat ”känna” med att ha sex, väl passande i ett patriarkaliskt samhälle som vill ondgöra att äta just av den ”frukten”… Ordet jada’ förekommer inte alls i 1Mos 2. I verkligheten är det tydligen fråga om att vi inte skall veta för mycket, inte söka sanning och vishet, så att vi förblir dumma nog att lätt kontrolleras. Det senare är i full aktion idag även i politiken. Vi skall också enligt den inte veta för mycket om sanningar så att vi lättare kan manipuleras i den lögnmatris som har omsorgsfullt etablerats i all politik i hela världen!

Att tolkningen av trädets ”frukt” i 1Mos 2 som att ha sex inte kan stämma är lätt att visa:

 1. Adam förbjöds att äta av ”kunskapens träd” redan innan Eva var skapad och sex inte var något tema,

 2. Eva åt först själv av den ”förbjudna frukten” och gav den sedan till Adam. Sexualitet har man tillsammans och inte den ene efter den andra…

 3. Eva blev inte havande vid det tillfället, utan först i 1Mos 4:1.

Referensen

 1. https://www.nationalcenter.org/Weyrich299.html

 2. Herbert Marcuse” in Stanford Encyclopedia of Philosophy: https://plato.stanford.edu/entries/marcuse/

 3. Herbert Marcuse: Eros and Civilization: http://freudians.org/wp-content/uploads/2014/09/Marcuse-Eros-and-Civilization-Part-II-Beyond-the-Reality-Principle.pdf

 4. https://sv.wikipedia.org/wiki/Frankfurtskolan

 5. https://www.youtube.com/watch?time_continue=171&v=Cg3T_H2LZ54

 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_School#Cultural_Marxism_conspiracy_theory

 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Political_correctness#As_a_conspiracy_theory

 8. http://www.discoverthenetworks.org/viewSubCategory.asp?id=552

 9. http://www.tldm.org/News8/CommunismPoliticalCorrectness.htm

 10. http://www.cairco.org/book/export/html/4238

 11. http://commons.wikimannia.org/images/William_S_Lind_-_Political_Correctness_-_A_Short_History_of_an_Ideology_-_Part_I.pdf

 12. http://www.blendedbody.com/_cl/_audio/_2ndgen/CenturyOfSelf/WilhelmReich/TheHistoricalRootsOfPoliticalCorrectness_ByRaymondV.Raehn.pdf

 13. https://www.aei.org/wp-content/uploads/2014/07/-politically-correct-university_100224248924.pdf

 14. http://commons.wikimannia.org/images/William_S_Lind_-_Political_Correctness_-_A_Short_History_of_an_Ideology_-_Part_IV.pdf

 1. The History of Political Correctness (Complete): https://www.youtube.com/watch?v=EjaBpVzOohs

 2. Herbert Marcuse and the Frankfurt School (1977): https://www.youtube.com/watch?v=vm3euZS5nLo

 3. Documentary on Herbert Marcuse (1996): https://www.youtube.com/watch?v=vnZ8WaiXnBY

 4. Political Correctness — The Revenge of Marxism: https://gatesofvienna.blogspot.si/2006/06/political-correctness-revenge-of.html

 5. A Brief History of Political Correctness and Its Origins: http://pamelageller.com/2012/09/a-brief-history-of-political-correctness-and-its-origins.html/

 6. The rise of political correctness: http://www.claremont.org/crb/article/the-rise-of-political-correctness/

 7. The Frankfurt School and Political Correctness: http://www.theobamafile.com/_opinion/PoliticalCorrectness.htm

 8. Jim Davidson: The origins of being politically correct: http://thecabin.net/stories/041108/opi_0411080021.shtml

 9. Political correctnes (stealth marxism): https://politicalcorrectnessstealthmarxism.blogspot.com

 10. What is political correctness: http://civitas.org.uk/pdf/cs47-1.pdf

 11. The Reality of the Politically Correct Ideology: http://www.theimaginativeconservative.org/2015/04/the-reality-of-the-political-correctness-ideology.html

 12. Herbert Marcuse’s Revenge: http://www.libertylawsite.org/2014/04/25/herbert-marcuses-revenge/